MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, August 8, 2011

Morning smoking has cancer risk - Hút thuốc lá lúc sáng sớm tăng nguy cơ ung thư

Morning smoking has cancer risk

Hút thuốc lá lúc sáng sớm tăng thêm nguy cơ ung thư

People who smoke soon after getting up in the morning are more likely to develop cancer than those who light up later in the day, say US researchers.

Những người hút thuốc lá ngay sau khi ngủ dậy vào buổi sáng sớm có khả năng phát triển ung thư nhiều hơn so với những người hút thuốc vào thời gian muộn hơn trong ngày, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

A study of 7,610 smokers, published in the journal Cancer, said the effect was independent of other smoking habits.

Một nghiên cứu với 7.610 người hút thuốc, công bố trên tạp chí “Ung thư”, nói rằng sự tác động này độc lập với những thói quen hút thuốc khác.

Smoking in the first 30 minutes after waking nearly doubled the, already high, risk of lung cancer.

Hút thuốc trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy gần như tăng gấp đôi nguy cơ ung thư phổi vốn dĩ đã rất cao.

Cancer Research UK suggested people who were quick to smoke may inhale more smoke into the lungs.

Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cho rằng những người hút thuốc vào sáng sớm có thể hít nhiều khói thuốc vào phổi hơn.

Scientists at the Penn State College of Medicine in the US looked at 4,776 smokers with lung cancer and 2,835 smokers without cancer.

Các nhà khoa học tại trường Đại học Y Bang Penn, Mỹ theo dõi 4.776 người hút thuốc lá bị ung thư phổi và 2.835 người hút thuốc lá không mắc bệnh.

They showed that patients who smoked in the first 30 minutes after waking up were 79% more likely to have developed cancer than those who waited at least an hour.

Họ chỉ ra rằng những bệnh nhân hút thuốc 30 phút đầu sau khi thức dậy chiếm đến khả năng phát triển ung thư nhiều hơn những người chờ ít nhất một tiếng sau đến 79%.

Smokers who light up soon after waking tend to smoke each cigarette more intensively,” Professor Robert West Cancer Research UK

Những người hút thuốc sớm sau khi thức dậy có xu hướng rít mỗi điếu thuốc mạnh hơn” - Theo Giáo sư Robert West thuộc Viện nghiên cứu ưng thư Anh.

The researchers said that the "time to first cigarette" effect was present even after they statistically adjusted for other factors such as the number of cigarettes smoked in a day.

Các nhà nghiên cứu cho rằng ảnh hưởng của “thời điểm hút điếu thuốc đầu tiên” hiện hữu ngay cả khi đã diều chỉnh về mặt thống kê những yếu tố khác như số điếu thuốc hút trong một ngày.

Uncertainty

Another study in the same journal looked at 1,850 smokers, 1,055 of whom had head and neck cancers. It said people who smoked in the first half hour were 59% more likely to have developed a tumour than those who waited at least an hour.

Điều chưa chắc chắn

Một cuộc nghiên cứu khác của cùng tạp chí này quan sát 1.850 người hút thuốc. 1.055 người trong số đó bị ung thư vùng đầu – cổ. Điều đó cho thấy những người hút thuốc trong khoảng nửa giờ đầu tiên sau khi ngủ dậy có khả năng phát triển khối u nhiều hơn những người hút ít nhất sau 1 tiếng là 59%.

The authors admit: "It is uncertain what explanation there is for the relationship".

Các tác giả thừa nhận: “Chúng ta không chắc chắn về cách giải thích cho mối liên hệ này”.

Dr Joshua Muscar, lead researcher, said: "These smokers have higher levels of nicotine and possibly other tobacco toxins in their body, and they may be more addicted than smokers who refrain from smoking for a half hour or more."

Tiến sĩ Joshua Muscar, người chỉ đạo cuộc nghiên cứu, nói rằng: “Những người hút thuốc lá này có lượng nicotine cao hơn và có lẽ cả những độc tố khác cũng ở mức cao hơn trong cơ thể, và họ có thể nghiện thuốc hơn những người nhịn hút thuốc trong vòng một giờ sau hoặc hơn.

Cancer Research UK's Professor Robert West said: "Smokers who light up soon after waking tend to smoke each cigarette more intensively.

Giáo sư Robert West thuộc Viện nghiên cứu ung thư Anh nói: “ Những người hút thuốc sớm sau khi thức dậy có khuynh hướng hút thuốc mạnh mẽ hơn”

"So the most likely explanation of this finding is that the sooner a smoker lights up, the more smoke is taken into the lungs, and the higher the level of exposure to cancer causing chemicals.

“Vì thế lời giải thích hợp lí nhất cho những kết quả tìm được là hút thuốc càng sớm thì càng nhiều khói thuốc đi vào phổi, và sự tiếp xúc với tác nhân hóa học gây ung thư sẽ càng cao”

"This may help estimating levels of tobacco exposure more than just looking at the usual daily cigarette consumption."

“Điều này có thể sẽ giúp dự tính các mức độ phơi nhiễm thuốc lá hơn là chỉ việc quan sát số lượng thuốc lá tiêu thụ mỗi ngày.”

Translated by Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.comNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn