MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, August 31, 2011

I Can Sleep When the Wind Blows Tôi có thể ngủ khi trời nổi gió

I Can Sleep When the Wind Blows

Tôi có thể ngủ khi trời nổi gió

Years ago a farmer owned land along the Atlantic seacoast. He constantly advertised for hired hands. Most people were reluctant to work on farms along the Atlantic. They dreaded the awful storms that raged across the Atlantic, wreaking havoc on the buildings and crops. As the farmer interviewed applicants for the job, he received nothing but refusals. Finally, a short, thin man, well past middle age, approached the farmer.

Cách đây đã lâu, một chủ trại sở hữu nhiều đất đai dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục quảng cáo tuyển người làm thuê. Hầu hết mọi người không muốn làm việc ở các trang trại dọc theo Đại Tây Dương. Họ sợ những cơn bão khủng khiếp đã nổ ra trên khắp Đại Tây Dương, tàn phá nhà cửa và cây trồng. Khi ông chủ phỏng vấn những người xin việc, ông đã không nhận được gì ngoài sự từ chối. Cuối cùng, một người đàn ông, thấp gầy, đã qua tuổi trung niên, đến gặp chủ trại.

"Are you a good farm hand?" the farmer asked him.

"Well, I can sleep when the wind blows," answered the little man.

Although puzzled by this answer, the farmer, desperate for help, hired him. The little man worked well around the farm, busy from dawn to dusk, and the farmer felt satisfied with the man's work.

"Bạn có khả năng làm công việc trang trại tốt?" người chủ trại hỏi.

"Vâng, tôi có thể ngủ khi trời nổi gió", người đàn ông nhỏ thó trả lời.

Mặc dù bối rối bởi câu trả lời này, người chủ trại, đang hết sức cần nhân lực nên đã thuê anh ta. Người đàn ông bé nhỏ làm việc tốt xung quanh trang trại, bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, người chủ cảm thấy hài lòng với công việc của người đàn ông này.

Then one night the wind howled loudly in from offshore. Jumping out of bed, the farmer grabbed a lantern and rushed next door to the hired hand's sleeping quarters. He shook the little man and yelled, "Get up! A storm is coming! The things down before they blow away!" The little man rolled over in bed and said firmly, "No sir. I told you, I can sleep when the wind blows."

Thế rồi, một đêm gió tràn vào từ ngoài khơi. Nhảy ra khỏi giường, người chủ trại cầm một chiếc đèn bão lao đến cửa dẫn tới nơi ngủ của người làm thuê. Ông lay người đàn ông nhỏ thó hét lên, "Dậy đi! Bão đang đến! Hãy sắp đặt các thứ trước khi gió bão thổi đến!" Người đàn ông nhỏ trở mình trên giường nói giọng quả quyết, "Không thưa ông, tôi đã nói với ông rồi, tôi có thể ngủ khi trời nổi gió."

Enraged by the old man's response, the farmer was tempted to fire him on the spot. Instead, he hurried outside to prepare for the storm. To his amazement, he discovered that all of the haystacks had been covered with tarpaulins. The cows were in the barn, the chickens were in the coops, and the doors were barred. The shutters were tightly secured. Everything was tied down. Nothing could blow away. The farmer then understood what his hired hand meant, and he returned to bed to also sleep while the wind blew.

Tức giận bởi phản ứng của ông già, người chủ trại đã muốn sa thải anh ta ngay tại chỗ. Nhưng thay vì làm việc đó, ông vội vã ra ngoài để chuẩn bị cho cơn bão. Hết sức ngạc nhiên, ông phát hiện ra rằng tất cả các đỗng cỏ khô đã được phủ bạt. Những con bò đã ở trong chuồng, trong lồng, cửa ra vào đã được chặn lại. Cửa chớp được gi cố chặt chẽ. Tất cả mọi thứ đã được cố định. Không gì có thể bị thổi đi. Người chủ trại sau đó hiểu những gì người làm thuê thuê của mình muốn nói, ông quyay trở lại giường để ngủ tiếp trong khi gió thổi.

The story about the farmhand illustrates a principle that is often overlooked about being prepared for various events that occur in life. He just faithfully did what was needed each day. Consequently, peace was his, even in a storm.

Câu chuyện về người tá điền minh họa một nguyên tắc mà thường bị bỏ qua khi ta chuẩn bị cho các sự kiện khác nhau xảy ra trong cuộc sống. Ông chỉ tận tâm làm những việc cần thiết mỗi ngày. Do đó, ông có được bình yên ngay cả trong khi có cơn bão.A short poem expresses this principle as it pertains to your life.

It isn't the things you do,

It's the things you leave undone,

Which gives you a bit of heartache,

At the setting of the sun.

What are you leaving undone?

Có một bài thơ ngắn thể hiện nguyên tắc liên quan đến cuộc sống của bạn.

Không phải là những điều bạn làm,

Mà là những điều bạn làm dang dở,

Sẽ khiến cho bạn gặp bất an,

Lúc trời chạng vạng.

Bạn đang làm gì dở dang?

Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn