MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 19, 2011

How to stand up to rude co-worker Làm thế nào để ứng phó với những đồng nghiệp khiếm nhã.


How to stand up to rude co-worker

Làm thế nào để ứng phó với những đồng nghiệp khiếm nhã.

Unfortunately, rude co-workers are common. Disrespectful, bad-mannered co-workers exist at virtually every workplace and communicating with them can put a major damper on your day. As you deal with the problem, it's important to not take their behavior to heart, experts say.

Thật không may, tại nơi làm việc có khá nhiều đồng nghiệp khiếm nhã. Những đồng nghiệp thiếu tôn trọng người khác, thiếu lịch sự đang tồn tại như một điều tất yếu ở mỗi công sở, và giao tiếp với họ có thể làm cho bạn mất hứng làm việc trong ngày hôm đó. Theo các chuyên gia, khi bạn đối mặt với vấn đề này, điều quan trọng là không nên chấp nhặt những hành vi đó.

"They're rude because of something that's going on with them. Don't take their behavior personally," says Scott Eblin, author of "The Next Level: What Insiders Know About Executive Success."

Scott Eblin, tác giả của “The Next Level: What Insiders Know About Executive Success” (Cấp độ tiếp theo: Người trong cuộc biết gì về những nhà quản lý thành công) nói: “Họ thô lỗ bởi vì có điều gì đó đang xảy ra với họ. Không nên chấp nhặt những hành vi đó theo chủ quan.”

Not sure how to handle this common workplace problem? Here's what to do when faced with rude behavior by your co-workers:

Nếu bạn không chắc cách xử lý vấn đề này ở nơi làm việc? Thì dưới đây là những gì nên làm khi đối mặt với những hành vi thô lỗ của đồng nghiệp:

Be objective

Before you start pointing out all of your rude co-workers, make sure you're not the one overreacting, suggests Martha Newman, an executive coach and former business litigator. Be truthful with yourself about what's really bothering you and look at it from the perspective of both parties. "A thorough self-examination will determine if your agitation is really the result of a difficult person's actions or your own sensitivities."

Hãy khách quan

Theo gợi ý của Martha Newman, một giám đốc điều hành và cố vấn kinh doanh, trước khi bạn bắt đầu chỉ mặt điểm tên tất cả các đồng nghiệp thô lỗ của mình, hãy chắc rằng bạn không phải là một người phản ứng thái quá. Hãy thành thật với chính bản thân mình về điều thực sự làm bạn vướng bận và xem xét nó từ quan điểm của cả hai phía. “Một sự nhìn nhận toàn diện về bản thân mình sẽ quyết định sự kích động của bạn thực sự là kết quả của những hành động gây khó khăn của người khác hay là do sự nhạy cảm của bản thân bạn”.

Consult a friend

Whether it's a colleague you can trust or a friend outside of work, getting a second opinion about a rude co-worker may help you put your thoughts in perspective. Ask the friend to help you and "start brainstorming ways to address the situation," Newman suggests.

Tham khảo ý kiến từ một người bạn

Newman gợi ý: Dù là một đồng nghiệp bạn có thể tin tưởng hay là một người bạn ngoài công việc, có được ý kiến thứ hai về một đồng nghiệp khiếm nhã có thể sẽ giúp những suy nghĩ của bạn được đặt trong những mối quan hệ đa chiều. Hãy nhờ một người bạn nào đó giúp và “bắt đầu thảo luận góp ý để giải quyết tình hình”.

"Unlike you, they won't be feeling anger, pain or humiliation, and will be able to give you sound, objective advice." No matter what you decide, wait for one or two days before carrying out your plan to prevent any hot-tempered words.

“Không giống bạn, họ sẽ không cảm thấy tức giận, tổn thương hay bẽ mặt, và sẽ có thế đưa cho bạn những lời khuyên khách quan, hợp lý.” Cho dù bạn quyết định như nào, hãy đợi một hoặc hai ngày trước khi thực hiện kế hoạch của mình để tránh những lời nói nóng nảy.

Kill them with kindness

Once you've pinpointed the problem, it can pay to try the nice route first. Even though it can take a lot to be nice to someone who is rude, this can pave the way to a more collegial relationship. "When they're rude to you, be polite to them. Your behavior may influence theirs in a positive way," Eblin says.

Hãy xóa sổ chúng bằng lòng nhân ái

Khi bạn xác định chính xác vấn đề, có thể bạn phải trả giá để đi thử cách hòa nhã trước. Thậm chí điều này có thể mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho những ai khiếm nhã, và dễ dàng hơn để có nhiều mối quan hệ với các đồng nghiệp. Eblin cho rằng: “Khi họ thô lỗ với bạn, hãy lịch sự với họ. Hành vi của bạn có thể ảnh hưởng tới hành vị của chính họ một cách tích cực nào đó.”

Don't blame them

If the situation persists, approaching your co-worker can be a good idea. Simply tell her how her behavior makes you feel rather than pointing out her mistakes or telling her what she has done wrong, Newman says.

Đừng đổ lỗi cho họ

Newman nói: nếu tình huống đó tiếp diễn, tiếp cận đồng nghiệp của bạn có thể là một ý kiến hay. Đơn giản hãy nói với cô ấy hành vi của cô ấy khiến bạn cảm thấy thế nào hơn là chỉ ra những lỗi lầm của cô ấy hoặc nói cô ấy đã làm sai những gì.

"It's important to avoid the blame game and seek ways to avoid a repetition of the undesirable behavior," she says. Having a few specific examples in mind can help your co-worker understand your point of view.

Newman cho rằng: “Khá là quan trọng để tránh những lời khiển trách và tìm ra cách để tránh sự lặp lại những hành vi không mong muốn”. Đưa ra một vài ví dụ điển hình có thể giúp đồng nghiệp của bạn hiểu quan điểm của chính bạn.

If a co-worker's behavior is unacceptable, it's important to stand up to the person. Acknowledge the problem in an assertive manner without insulting your co-worker and deal with it as soon as possible; there's no need to wait until the situation gets truly unbearable.

Nếu hành vi của một đồng nghiệp là không thể chấp nhận được, đối phó với người đó là điều quan trọng. Nhận thức vấn đề một cách quyết đoán mà không tham khảo ý kiến của đồng nghiệp của bạn và đối mặt với nó ngay khi có thể, không cần thiết để đợi tới khi tình huống đó trở lên thực sự không thể chịu đựng được.

"When not nipped in the bud, rude co-workers can treat your silence as lack of assertiveness and authority. This can result in the rude behavior perpetuating and escalating in severity," says Celestine Chua, a life coach at the Personal Excellence Blog.

Celestin Chua, giáo viên hướng dẫn kỹ năng sống tại Blog Personal Excellence cho biết:

“Khi không ngăn chặn ngay từ đầu thì những đồng nghiệp khiếm nhã có thể coi sự im lặng của bạn như là thiếu sự quyết đoán và thiếu quyền lực. Kết quả là hành vi thô lỗ tiếp tục duy trì và gia tăng mức độ nghiêm trọng.”

Come to a specific conclusion

Make sure your conversation ends with specific ways to end your co-worker's unwanted behavior. Suggest changes or methods that can improve your relationship instead of simply pointing out his rude behavior. Come away with several ideas on how you can improve the working environment and stick to the plan.

Hãy đi đến 1 kết luận cụ thể

Hãy chắc rằng cuộc nói chuyện của bạn kết thúc với những cách giải quyết cụ thể để chấm dứt hành vi không mong muốn của đồng nghiệp. Gợi ý những thay đổi hoặc những cách thức để có thể cải thiện mối quan hệ thay vì đơn giản chỉ ra những hành vi thô lỗ của người đó. Song song với đó là việc thực hiện một vài ý tưởng về cách thức làm thế nào để bạn có thể cải thiện môi trường làm việc và ổn định kế hoạch.

Take it up with a manager

If the problem persists and is a constant distraction at work, going to a human resources representative or a manager can help you deal with the co-worker by documenting his behavior.

Be as truthful and easygoing as possible when speaking to HR or a supervisor. Prepare a strong case and share it without getting too negative or defensive. "Always choose composure over emotionalism," Newman says.

Hãy nói với người quản lý

Nếu vẫn đề tiếp diễn, và là một sự mất tập trung liên tục nơi làm việc, hãy gặp đại diện quản lý nhân sự hoặc một người quản lý có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này với đồng nghiệp bằng cách kiểm điểm hành vi của người đó.

Hãy trung thực và cởi mở tới mức có thể khi nói với người phụ trách nhân sự (human resourse) hoặc người giám sát. Chuẩn bị chứng cứ đủ mạnh và chia sẻ nó nhưng không quá tiêu cực hay bảo thủ. Theo Newman: “Luôn luôn lựa chọn sự điềm tĩnh để vượt qua sự đa cảm.”No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn