MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 23, 2011

Four Spiritual Laws - Bốn Quy Tắc Tâm LinhIn India, they teach the "Four Spiritual Laws"

Người Ấn Độ dạy chúng ta về: “ Bốn Quy Tắc Tâm Linh”

The first says:

"The person who comes is the right person," meaning that nobody comes into our lives by chance, all the people around us, interacting with us, are there for something to make us learn and advance in every situation.

Quy tắc đầu tiên là: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

The second law says:

"What happens is the only thing that could have happened."

Nothing, nothing, absolutely nothing happens to us in our lives might have been otherwise. Even the smallest detail.

There is no "if I had done such a thing ... it happened just the other ...." No. What happened was all that could have happened, and it must have been like for us to learn that lesson and move on.

Each and every one of the situations that happen in our lives are perfect, but our mind and ego to resist and do not want to accept it.

Quy tắc thứ hai là: “ Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điểu nên xảy ra.

"Không có điều gì, tuyệt đối không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. Không. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

The third says:

"Whenever it starts is the right time."

Everything starts at the right time, either before or after. When we are ready for something new start in our lives, that is when starts.

Quy tắc thứ ba là: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

The fourth and final:

"When something ends, it ends."

Just like that. If something ended up in our lives is for our evolution, so it is best to leave it, go ahead and move forward and enriched with the experience. I think it is coincidence that you are reading this, if this text comes to our lives today, is because we are prepared to understand that no snowflake ever falls in the wrong place!

Đây là quy tắc thứ tư, quy tắc cuối cùng: “Những gì đã qua, cho qua";

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này. Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả!

Live Well, Love with all your being and is extremely happy!

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn. Hãy luôn hạnh phúc.http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/Bon_Nguyen_Tac_Tam_Linh_02.jpghttp://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/Bon_Nguyen_Tac_Tam_Linh_03.jpg

http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/Bon_Nguyen_Tac_Tam_Linh_04.jpg

http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/Bon_Nguyen_Tac_Tam_Linh_05.jpg
http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/Bon_Nguyen_Tac_Tam_Linh_06.jpg

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn