MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 26, 2011

Fetal education Thai giáo


Fetal education

Thai giáo

The guidance in the fetal sensory function and action should be instantly performed step by step in a planned way to promote the development of infantile intelligence and behavior during the best developmental period of the function of the fetal sensory system. For example, 13 weeks after the gestation, planned speaking and recitation of poems are kept for the fetus; singing songs and playing tapes may be arranged to let the fetus listen to the melodious and beautiful music or songs. Apart from these, the mother's sounds of talking and laughing with others, the bird's singing, the insect's singing and the murmuring stream in a forest are all the good information to promote the development of the fetal auditognosis and nervous system. Researches have found that if the pregnant woman often listens to lively and sweet music, the fetus will be less restless and grow and develop well; if the pregnant woman is usually exposed to the noisy and deafening rock and roll music, the fetus will be more restless.

Các hướng dẫn về các chức năng cảm giác và hành động của thai nhi ngay lập tức cần được thực hiện từng bước một cách kế hoạch để thúc đẩy sự phát triển trí thông minh của trẻ con và hành vi trong giai đoạn phát triển tốt nhất của các chức năng của hệ thống cảm giác của thai nhi. Ví dụ, 13 tuần sau khi mang thai, có kế hoạch nói và đọc những bài thơ dành cho thai nhi, hát ca khúc và chơi các đĩa nhạc được soạn riêng để cho thai nhi nghe nhạc hay các bài hát du dương và êm dịu. Bên cạnh đó, giọng của người mẹ nói chuyện và cười đùa với những người khác, tiếng chim hót, tiếng côn trùng và suối róc rách trong một khu rừng tất cả đều là những thông tin tốt để thúc đẩy sự phát triển của việc cảm nhận âm thanh của và hệ thần kinh thai nhi. Các nghiên cứu đã tìm thấy rằng nếu người phụ nữ mang thai thường xuyên nghe nhạc sống động và ngọt ngào, thai nhi sẽ ít bị bồn chồn và phát triển và phát triển tốt, nếu người phụ nữ mang thai thường tiếp xúc với nhạc rock ồn ào và chói tai, thai nhi sẽ bị bồn chồn nhiều hơn.

Every night before bed time, lying in the bed, the pregnant woman put her hands on her abdomen and strokes the fetus to promote the fetal movement. This can arouse the initiative of fetal movement to let the fetus receive earlier training in standing and walking than the untrained fetus. This method is advisable for regular use and it is more important during the gestational period. But it is contraindicated in the pregnant woman with early uterine contraction.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, nằm trên giường, người phụ nữ mang thai đặt tay lên bụng và vuốt nhẹ thai nhi để thúc đẩy sự vận động của thai nhi. Điều này có thể khơi dậy sự chủ động di chuyển của thai nhi để thai nhi nhận được huấn luyện sớm về việc đứng và đi hơn so với thai nhi không được huấn luyện. Phương pháp này được khuyến khích sử dụng thường xuyên và quan trọng hơn là trong thời gian thai kỳ. Nhưng đó là chống chỉ định ở phụ nữ mang thai với co thắt tử cung sớm.

Avoiding evil things

Frequent contact with beautiful things may beautify the fetus. Therefore, the pregnant woman should avoid bad stimulations like obscene and evil things, violence, killing and ugliness so as not to affect the fetal development.

Tránh điều ác


Tiếp xúc thường xuyên với những điều tốt đẹp có thể làm đẹp thai nhi. Vì vậy, người phụ nữ mang thai nên tránh các kích thíc xấu như khiêu dâm và điều ác, bạo lực, giết chóc và hình ảnh xấu xí để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Fetal/prenatal education in 4th month

Thai giáo dục lúc bốn tháng

Important work is taking place in baby’s brain. This month, his/her nerve cells will increase rapidly, especially in the front of the brain, where thinking takes place. Fatty sheaths, which act like insulators on electrical wires to speed messages as they travel, have begun to form around the nerve of the spinal cord.

Nhiều việc quan trọng đang diễn ra trong não của bé. Trong tháng này, tế bào thần kinh sẽ tăng nhanh, đặc biệt là ở thùy trước của bộ não, nơi mà suy nghĩ diễn ra. Bao vỏ chất béo, mà hoạt động như chất cách điện trên dây điện để tăng tốc độ dẫn truyền thông tin, đã bắt đầu hình thành xung quanh các dây thần kinh tủy sống.

Also during this month, the baby’s senses continue to awaken. The baby has begun to develop his/her ear from inside out. He/she can not only hear the sounds of the mother’s heart beating and blood, but also discern my voices.

According to these changes, I changed my fetal education practice a little bit. During this month, I decide to do the following things for him/her:

Cũng trong tháng này, các giác quan của bé tiếp tục trổi dậy. Em bé đã bắt đầu phát triển / tai từ trong ra ngoài. Bé có thể không chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mẹ, mà còn phân biệt được tiếng nói nữa.


Theo những thay đổi này, nên thay đổi thực hành thai giáo dục một chút. Trong tháng này nên làm những điều sau đây cho bé:

1. Strive for tranquility; establish the security and support I need to cultivate the peace of mind. Try to stay away from people and things that make me anxious, angry, depressed, or sad. Try to keep a positive attitude and mindset

1. Phấn đấu cho sự yên tĩnh, thiết lập an toàn và hỗ trợ mà mẹ cần để nuôi dưỡng tâm hồn bình yên. Hãy cố gắng tránh những người những việc làm mẹ lo lắng, tránh tức giận, trầm cảm, hay buồn. Cố gắng giữ một thái độ suy nghĩ tích cực.

2. Listen to simple, soothing and beautiful music once a day. The music is neither loud nor noisy, and I only listen to it no more than 20 minuets each time.

2. Nghe nhạc đơn giản, nhẹ nhàng và hay một lần một ngày. Âm nhạc không quá to và cũng không ồn ào, mẹ chỉ nên nghe nó mỗi lần không quá 20 phút.

3. Name my baby a nickname and have loving conversations with my baby. Every day when I get up, brush my teeth, have the breakfast/lunch/supper, or begin to work, I call my baby by this nickname and tell him/her what I am doing.

3. Đặt cho bé một biệt danh trò chuyện yêu thương với . Mỗi ngày khi mẹ thức dậy, chải răng, ăn sáng / ăn trưa / ăn tối hoặc bắt đầu làm việc, mẹ gọi bé bằng biệt danh đó nói với bé mẹ đang làm gì.

And I also encourage baby’s daddy to do the same, although his conversation is much simpler. Like “hi, baby, daddy is going to go to work now. Poor daddy…”, or “hi, baby, daddy is back. How are you today?”

Và mẹ cũng khuyến khích bố làm như thế, mặc dù cuộc trò chuyện của bố đơn giản hơn nhiều. Ví dụ như "Chào, bé, bố đi làm việc bây giờ. Bố tội nghiệp của bé...", hoặc " Chào, em bé, bố đi làm về đây. Hôm nay bé thế nào? "
The fifth month of pregnancy

Tháng thứ năm của thai kỳ

1. Continue to create a calm, loving, peaceful internal environment. This can be done by retaining a forgiving and tolerant heart, reading beautifully-written essays and poems, listening to smooth music, spending more time with the family, and etc. Overall, keep myself in a happy and optimistic mood.

1. Tiếp tục để tạo ra một môi trường yên tĩnh, yêu thương, hòa bình trong nhà. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giữ gìn tấm lòng tha thứ và khoan dung, đọc bài những bài luận hay và những bài thơ đẹp, nghe nhạc du dương, dành nhiều thời gian với gia đình, ... Nhìn chung, giữ cho bản thân mình trong một tâm trạng vui vẻ và lạc quan.

2. Give the baby more detailed and vivid descriptions of my daily activities. I not only just tell baby what I do everyday, but also get him/her involved, asking him/her questions or opinions like a real conversation. At the same time, I aslo encourage baby’s daddy M to speak to him/her whenever he gets time, let him rub or pat my tummy gently when he talks to the baby, and tell him/her who he is, say hello to him/her, show how much he loves him/her, and etc.

2. Cung cấp cho bé một mô tả chi tiết và sinh động các hoạt động hàng ngày của mẹ. Mẹ không chỉ nói với con những gì mẹ làm hàng ngày, nhưng cũng có yêu cầu bé tham gia, hỏi bé và thắc mắc xin ý kiến ​​giống như một cuộc trò chuyện thực sự. Đồng thời, mẹ cũng khuyến khích bố nói chuyện với bé bất cứ khi nào bố có thời gian, bảo bố xoa hay vỗ bụng mẹ nhẹ nhàng khi bố nói chuyện với bé, và nói cho bé biết bố là ai, nói lời chào bé, bày tỏ tình thương biết bao nhiêu đối với bé, vv.

We both treat the baby as a real family member, show him/her our love, tell him/her how happy and how eager we want to see him/her in months.

Cả bố và mẹ đối xử với bé như một thành viên gia đình thực sự, cho bé tình yêu của cả nhà, nói với bé bố mẹ hạnh phúc và mong mỏi biết bao muốn nhìn thấy bé sau vài tháng nữa.

3. Begin to read short poems or children stories to baby. Once or twice a week, I read an ancient poem to baby. I choose a very simple poem and keep repeating the same one to him/her.

3. Bắt đầu đọc những bài thơ ngắn hoặc những câu chuyện trẻ em cho bé. Một hoặc hai lần một tuần, mẹ đọc một bài thơ cổ cho bé. Mẹ chọn một bài thơ rất đơn giản và lặp đi lặp lại cùng với bé.

The poem I read to baby descibes a poor peasant working under the scorching sun of the noon, with big drops of sweat falling into the ground. The poem asks who knows that every grain of rice in our bowl is produced with every drop of sweat of peasants.

Bài thơ mẹ đọc cho bé nói về một nông dân nghèo làm việc dưới ánh nắng thiêu đốt của buổi trưa, với những giọt mồ hôi rơi thánh thót xuống mặt đất. Bài thơ muốn mọi người hiểu biết rằng mỗi hạt trong bát cơm của chúng ta được làm ra với từng giọt mồ hôi của người nông dân.

After reading the poem to my baby, I also explained to him/her its moral meanings, and wished he/she would respect other people’s hard work and learn to be frugal in the future.

Sau khi đọc bài thơ cho bé nghe, mẹ cũng giải thích cho bé hiểu ý nghĩa đạo đức, và mong sẽ tôn trọng công việc khó khăn của người khác và học cách tiết kiệm trong tương lai.

Again, the purpose of reading poems or stories to the baby is not to make him/her remember those poems or stories, nor to influence him/her to become a literature lover, but to let the baby get used to our voices, show our care and love, and build a compassionate parent-baby relationship.

Một lần nữa, mục đích đọc những bài thơ hay những câu chuyện cho em bé không phải là để làm cho bé nhớ những bài thơ hay những câu chuyện, cũng không ảnh hưởng để bé trở thành một người yêu văn học, nhưng để cho bé làm quen với tiếng nói của mẹ, biểu lộ chăm sóc và tình yêu của mẹ, và xây dựng một mối quan hệ mẹ-con tràn đầy từ tâm.

Regulating the diet

Điều chỉnh chế độ ăn uống

The pregnant woman's diet should be fresh, bland, nutritious, light, and moderate in amount.

Chế độ ăn uống của phụ nữ mang thai nên có thức ăn tươi, nhạt, giàu dinh dưỡng, nhẹ, và điều độ.

First trimester of pregnancy (three months since conception): Small amount of fine diet is advisable due to the slow fetal development as well as the reaction of pregnancy. The pregnant woman may select the food suitable for her taste and slightly sour orectic food, fresh vegetables and fruits being the best ones. However, the fishy, pungent and irritative foods should be contraindicated to avoid aggravating the vomiting of pregnancy.

Ba tháng đầu tiên của thai kỳ (ba tháng kể từ khi thụ thai): nên ăn uống tốt nhưng có số lượng ít do sự thai nhi phát triển chậm cũng như phản ứng của việc mang thai. Người phụ nữ mang thai có thể lựa chọn thực phẩm thích hợp với khẩu vị của mình và hơi chua để kích thích thèm ăn, rau tươi và trái cây là những thứ tốt nhất. Tuy nhiên, thức ăn tanh, cay và kích thích nên được chống chỉ định để tránh làm nặng thêm nôn mửa do ốm nghén.

Second trimester of pregnancy: The fetus grows fast. Ingestion of food rich in protein, calcium and phosphorus is advisable for the pregnant woman. Paddy, beans, meat, fish and eggs contain rich proteins. Calcium exits in yolk, milk, dried small shrimps, animal skeletons and green leafy vegetables; phosphorus in soybean, chicken and mutton. Eating these foods can promote tissue growth, strengthen the bone, benefit marrow, tonify the brain to promote the fetal development.

Ba tháng thứ hai của thai kỳ: Bào thai phát triển nhanh chóng. Ăn phải thực phẩm giàu protein, canxi và phốt pho được khuyến khích cho phụ nữ mang thai. Lúa, đậu, cá thịt, và trứng có chứa các protein phong phú. Canxi có trong lòng đỏ trứng, sữa, tôm khô nhỏ, xương động vật và các loại rau lá màu xanh, phốt-pho có trong đậu tương, thịt gà và thịt cừu. Ăn những thực phẩm này có thể thúc đẩy tăng trưởng mô, tăng cường xương, lợi tủy, bổ dưỡng não và thúc đẩy sự phát triển của thai nhi.

Third trimester of pregnancy (eight to ten months in pregnancy): The fetal growth and development accelerate. This is the crucial period for the cerebral development. Thus, more nutrients should be stored. The pregnant woman should eat more fine proteins, pay attention to proper proportion of animal protein and vegetable protein, eat less salt and basic food to prevent edema. The pregnant woman should avoid irritative foods like hot pepper, sensitized foods like crab meat, and river deer and hare. It is advisable for her to give up smoking, drinking spirit and strong tea in case abortion, premature labor, dead fetus, monster and congenital diseases should occur.

Ba tháng thứ ba của thai kỳ: Tốc độ tăng trưởng và phát triển của thai nhi gia tăng. Đây là giai đoạn quan trọng cho sự phát triển não. Vì vậy, chất dinh dưỡng nhiều hơn nên được dự trữ. Người phụ nữ mang thai nên ăn nhiều protein tốt, chú ý đến tỷ lệ thích hợp của protein động vật và protein thực vật, ăn ít muối và thực phẩm cơ bản để phòng ngừa phù nề. Người phụ nữ mang thai nên tránh những thức ăn kích thích như ớt, các loại thực phẩm dễ gây dị ứng như thịt cua, và nai và thỏ. Thai phụ nên bỏ hút thuốc lá, không uống rượu và trà đặc để đề phòng sẩy phá thai, sinh non, thai chết lưu, dị dạng và các bệnh bẩm sinh có thể xảy ra.

Living a normal daily life

Sống cuộc sống hàng ngày bình thường

After conception, exogenous pathogenic factors easily invade the pregnant woman, giving rise to various fetal diseases, even abortion. Thus, the pregnant woman should live a normal daily life with caution and arrange the daily schedule scientifically. She should rise early and go to bed early, and work, study and live regularly. Besides, she should modify her clothing to prevent cold and summer heat in conformity to seasonal variations.

Sau khi thụ thai, các yếu tố ngoại sinh gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào người phụ nữ mang thai, làm tăng các bệnh khác nhau của thai nhi, thậm chí thai. Do đó, người phụ nữ mang thai nên sống một cuộc sống hàng ngày bình thường một cách thận trọng và sắp xếp lịch trình hàng ngày một cách khoa học. Nên dậy sớm và đi ngủ sớm, và làm việc, học tập và sinh hoạt đều đặn. Bên cạnh đó, nên thay đổi quần áo của mình để ngăn ngừa cảm lạnh và cái nóng mùa hè, y phục phù hợp và thay đổi theo mùa.

The strenuous exercise is not advisable for the pregnant woman. “The pregnant woman should not climb high, walk fast, sit in a lateral position, bend over, limp along, lean against something, take an object from a high place, defecate and urinate in the out of the way places, stand, sit and lie long, expose herself to cold and heat.” The pregnant woman should be cautious not to hit the abdomen, avoid being exposed to noxious substances like lead, mercury, benzol and arsenic as well as radioactive rays. It is not advisable for her to visit public places often to prevent infectious diseases causing the fetal injury or abortion.

Tập thể dục mạnh không được khuyến khích cho phụ nữ mang thai. "Người phụ nữ mang thai không nên leo lên cao, đi bộ nhanh, ngồi nghiêng, cúi gập người, đi cà nhắc, tì người dực lưng, nhấc một vật lên cao, đại và tiểu tiện ở chỗ xa, đứng, ngồi và nằm quá lâu, tiếp xúc với quá lạnh và quá nóng. "Người phụ nữ mang thai nên thận trọng không để bị đụng vào bụng, tránh tiếp xúc với các chất độc hại như chì, thủy ngân, benzen và asen cũng như các tia phóng xạ. Không nên đến những nơi công cộng thường xuyên để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm gây tổn thương bào thai hoặc sẩy thai.

The pregnant woman should maintain smooth defecation and urination. In the case of constipation without remission or dysuria, she should go to see a doctor in time.

Người phụ nữ mang thai nên duy trì đi tiểu và đại tiện nhẹ nhàng thông suốt. Trong trường hợp táo bón không thuyên giảm hoặc tiểu khó, nên đến gặp khám bác sĩ kịp thời.


In the prenatal period, the brain is at its most receptive stage of learning. By enriching the auditory environment during this crucial period, independent studies have shown that a child's long term learning capacities are improved.This early advantage means children will be able to absorb and appreciate far more of their environment than if they had not received prenatal enrichment. BabyPlus children have an intellectual, social, creative, and emotional advantage from the time they are born.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn