MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, August 8, 2011

Exercise should be 'standard part of cancer care' Thể dục là một phần của điều trị ung thư

Exercise should be 'standard part of cancer care'
Woman jogging

Keeping active after treatment for cancer is now recommended by cancer experts

Exercise should be 'standard part of cancer care

Thể dục là một phần của điều trị ung thư

All patients getting cancer treatment should be told to do two and a half hours of physical exercise every week, says a report by Macmillan Cancer Support.

Theo báo cáo của Trung tâm hỗ trợ ung thư Macmillan, tất cả bệnh nhân đang điều trị ung thư cần được khuyến khích luyện tập thể thực khoảng 2 tiếng rưỡi mỗi tuần.

Being advised to rest and take it easy after treatment is an outdated view, the charity says.

Những lời khuyên nghỉ ngơi và làm việc nhẹ nhàng sau đợt điều trị đã trở thành quan điểm lỗi thời, tở chức từ thiện này cho biết

Research shows that exercise can reduce the risk of dying from cancer and minimise the side effects of treatment.

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư và giảm đến mức tối thiểu tác dụng phụ của trị liệu.

The Department of Health says local initiatives can get people moving.

Bộ Y tế cho rằng các sáng kiến ở địa phương có thể giúp mọi người vận động.

Macmillan's report, Move More, says that of the two million cancer survivors in the UK, around 1.6 million are not physically active enough.

Báo cáo của Macmillan, Vận Động Nhiều Hơn, nói rắng ở Anh, trong số 2 triệu người sống sót sau ung thư, khoảng 1.6 triệu người không vận động thể lực đầy đủ.

Adult cancer patients and cancer survivors should undertake 150 minutes of moderate intensity physical activity per week, the reports says, which is what the Department of Health guidelines recommend.

Bệnh nhân ung thư ở tuổi trưởng thành và những trường hợp sống sót sau bệnh nên đảm bảo 150 phút luyện tập thể lực mỗi tuần ở mức vừa phải, đây cũng chính là khuyến cáo trong hướng dẫn của Bộ Y tế

In the report, the American College of Sports Medicine also recommends that exercise is safe during and after most types of cancer treatment and says survivors should avoid inactivity

Cũng trong báo cáo này, trường Cao đẳng Y học Thể thao ở Mỹ khuyến cáo rằng thể dục là an toàn đối với hầu hết các loại ung thư trong cũng như sau điều trị và đồng thời cho rằng những người sống sót nên tránh lười hoạt động.

It doesn't need to be anything too strenuous, doing the gardening, going for a brisk walk or a swim, all count”

Bạn không cần phải luyện tập quá gắng sức, làm vườn, đi bộ nhanh hoặc bơi, đều có tác dụng.”

Getting active, the report says, can help people overcome the effects of cancer and its treatments, such as fatigue and weight gain.

Vận động tích cực, theo như bản báo cáo, có thể giúp còn người vượt qua được những tác động của ung thư và quá trình trị liệu, như mệt mỏi và tăng cân.

"The evidence review shows that physical exercise does not increase fatigue during treatment, and can in fact boost energy after treatment."

“Những bằng chứng thu được cho thấy luyện tập thể lực không làm tăng sự mệt mỏi trong thời gian trị liệu mà thật ra còn có thể tăng cường năng lượng sau đó.”

"It can also lower their chances of getting heart disease and osteoporosis.

“Nó đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và loãng xương.”

"Also, doing recommended levels of physical activity may reduce the chance of dying from the disease. It may also help reduce the risk of the cancer coming back."

“Ngoài ra, các hoạt động thể lực ở mức cho phép có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tật và nguy cơ tái phát ung thư.”

Previous research shows that exercising to the recommended levels can reduce the risk of breast cancer recurring by 40%. For prostate cancer the risk of dying from the disease is reduced by up to 30%.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy tập thể dục ở mức được khuyến cáo có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú tới 40%. Đối với ung thư tuyến tiền liệt, nguy cơ tử vong giảm đến 30%.

Bowel cancer patients' risk of dying from the disease can be cut by around 50% by doing around six hours of moderate physical activity a week.

Nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân ung thư ruột có thể giảm khoảng 50% với việc luyện tập vừa sức khoảng 6 tiếng mỗi tuần.

Ciaran Devane, chief executive of Macmillan Cancer Support, said physical activity was very important to the survival and recovery process.

Ciaran Devane, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ung thư Macmillan, nói rằng luyện tập thể lực là vô cùng quan trọng để sống sót và hồi phục.

Keeping active after treatment for cancer is now recommended by cancer experts

Hiện nay, vận động tích cực sau trị liệu ung thư đang được các chuyên gia ung thư khuyến cáo.

"Cancer patients would be shocked if they knew just how much of a benefit physical activity could have on their recovery and long term health, in some cases reducing their chances of having to go through the gruelling ordeal of treatment all over again.

“Bệnh nhân ung thư có thể sửng sốt nếu họ biết những lợi ích mà hoạt động thể lực mang lại cho sự hồi phục và sức khỏe lâu dài của họ, trong một số trường hợp, nó làm giảm sự số lần điều trị mệt mỏi mà bệnh nhân phải chịu đựng liên tục.

Traditionally cancer patients were told to rest after their cancer treatment, but the report says this approach could put cancer patients at risk.


Từ trước đến nay, bệnh nhân ung thư được khuyên nghỉ ngơi sau quá trình trị liệu, nhưng theo các chuyên gia, cách làm này có thể đặt bệnh nhân vào nguy hiểm.

Jane Maher, chief medical officer of Macmillan Cancer Support and a leading clinical oncologist said: "The advice that I would have previously given to one of my patients would have been to 'take it easy'.

Jane Maher, Giám đốc Y tế Trung tâm Hỗ Tợ ung thư Macmillan, trưởng khoa điều trị ung thư nói: “Lời khuyên trước đây của tôi cho một trong số các bệnh nhân là ‘thư giãn nhẹ nhàng”

"This has now changed significantly because of the recognition that if physical exercise were a drug, it would be hitting the headlines."

“Lời khuyên đó giờ đây đã thay đổi đáng kể bởi tôi nhận ra rằng nếu coi các bài tập thể lực là thuốc chữa bệnh, nó sẽ là loại thuốc giữ vị trí quan trọng hàng đầu.”

Martin Ledwick, head information nurse at Cancer Research UK, was a little more cautious.

Martin Ledwick, Y tá trưởng Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, thận trọng hơn

"Anything that improves wellbeing and reduces treatment side effects for cancer survivors has to be a good thing

“Bất cứ điều gì cải thiện sức khỏe và làm giảm tác dụng phụ của quá trình trị liệu cho bệnh nhân ung thư thì đều tốt”

"But the evidence that exercise has a bearing on survival is not conclusive. It is important to remember that no two cancer patients are the same, so rehabilitation programmes that include physical activity will need to be tailored to the individual."

“Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy việc tập thể dục có liên quan đến khả năng sống sót là không thuyết phục. Quan trọng ta cần phải nhớ rằng không có hai bệnh nhân ung thư nào giống nhau, vì vậy mà chương trình hồi phục bao gồm các bài thể dục cần được thiết kế riêng cho từng cá nhân.”

A spokesperson from the Department of Health said it was vital that people with cancer are given the support to lead an active life.

Phát ngôn viên của Tổ chức Sức khỏe nói rằng điều hết sức quan trọng khuyến khích những người mắc ung thư có một cuộc sống năng động

"Physical activity and a healthy lifestyle can impact very positively on cancer outcomes and, as part of the National Cancer Survivorship Initiative, we are working with Macmillan to integrate physical activity services into cancer care pilot sites.

“Hoạt động thể lực và lối sống lành mạnh có thể tác động tích cực vào kết quả ung thư, như một phần trong chương trình quốc gia Sáng kiến giúp giúp sống sót sau ung thư, chúng tôi làm việc với Macmillan nhằm lồng ghép các dịch vụ hoạt động thể chất vào các nơi làm thí điểm chăm sóc ung thư”

"Locally led initiatives such as Let's Get Moving are also well placed to signpost cancer patients to community-based physical activity opportunities."

Các sáng kiến của địa phương như Hãy cùng chuyển động cũng là cách hay mang đến cho bệnh nhân ung thư cơ hội hoạt động thể chất cùng với cộng đồng.”

A healthy dose of exercise is good medicine, even for lymphoma patients receiving chemotherapy, says Kerry Courneya, Canada Research Chair in Physical Activity and Cancer in the Faculty of Physical Education and Recreation at the University of Alberta.

Thể dục vừa sức là liều thuốc tốt, ngay cả đối với bệnh nhân ung thư máu đang sử dụng hóa trị, theo lời Kerry Courneya, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Hoạt động thể chất với bệnh ung thư, Khoa Giáo dục thể chất và Giả trí thuộc Đại học Alberta, Canada.

The Healthy Exercise for Lymphoma Patients trial, a three-year study led by Courneya, published last month in the Journal of Clinical Oncology, found that a regimen of aerobic exercise training produced significant improvements in physical functioning and overall quality of life benefits in patients with lymphoma.

Các bài tập thể dục lành mạnh cho bệnh nhân ung thư máu, công trình nghiên cứu trong 3 năm của Courneya, in trên tạp chí Ung thư học Lâm sàng, chỉ ra rằng một chế độ luyện tập aerobic sẽ cải thiện đáng kể các hoạt động thể lực và chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư máu.

Researchers recruited 122 patients with Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma, then classified participants by disease type and treatment status, whether they were undergoing chemotherapy at the time or receiving no treatments. Participants were randomly assigned to an exercise program designed to maximize cardiovascular fitness or to usual care, which did not include an exercise component.

Các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu trên 122 bệnh nhân ung thư máu mắc và không mắc bệnh Hodgkin, sau đó phân loại những người tham gia theo nhóm bệnh và tình trạng điều trị, dù họ có trải qua hóa trị liệu tại thời điểm đó hoặc không nhận được sự chữa trị nào. Người tham gia được cung cấp ngẫu nhiên một chương trình thể dục được thiết kế nhằm tối đa hóa hoạt động tim mạch hoặc chỉ định chăm sóc thông thường, tức là không bao gồm các bài thể dục.

"The exercise program consisted of interval training," said Courneya. "We had patients ride the bike at a modest intensity, interspersed with high-intensity bouts of exercise, where they would go full out, exerting maximum effort for a minute or two at a time, then rest for a few minutes before doing it again. That type of interval training has really been shown to maximize improvements in fitness."

“Chương trình thể dục bao gồm việc luyện tập ngắt quảng”, Courneya nói, “Chúng tôi để bệnh nhân đạp xe ở cường độ vừa phải, xen kẽ với các bài tập cường độ cao, tạo nỗ lực tối đa trong khoảng 1 hoặc 2 phút liên tục, sau đó nghỉ ngơi một vài phút trước khi làm một lần nữa. Cách làm này sẽ tối đa hóa sự cải thiện sức khỏe.”

Exercisers trained three times a week for 12 weeks and were encouraged to stay the course with behavioural support techniques that included perks like free parking, a well-equipped gym, flexible exercise schedules, variation in exercises, follow-up phone calls reminders and positive reinforcement by staff.

Các bài tập được thực hiện 3 lần mỗi tuần trong 12 tuần và được khuyến khích tiếp tục với sự hỗ trợ bao gồm đậu xe miễn phí, phòng tập đầy đủ trang thiết bị, lịch tập linh hoạt, các bài tập đa dạng, các cuộc gọi nhắc nhở luyện tập và tăng cường những nhân viên tích cực.

Lymphoma patients who received the exercise intervention reported significantly improved physical functioning, overall quality of life, less fatigue, increased happiness, less depression and an improvement in lean body mass. In fact, cardiovascular fitness in the exercise group improved by over 20 per cent.

Những bệnh nhân ung thư máu nhận được chương trình tập luyện này đã cải thiện đáng kê chức năng sống, chất lượng sống, ít mệt mỏi hơn, hạnh phúc hơn, ít trầm cảm và cải thiện khối lượng cơ bắp. Trên thực tế, sức khỏe tim mạch ở bệnh nhân thuộc nhóm tập thể dục cải thiện đến 20%. “

“That's considered a fairly large improvement over a 12-week period," says Courneya, adding that the group receiving chemotherapy benefited as much as the group that was off treatments.

“Có thể xem đây là một sự cải thiện khá lớn trong khoảng thời gian 12 tuần” Courneya cho biết và nói thêm rằng nhóm điều trị bằng hóa trị liệu cũng nhận được kết quả tương tự như nhóm không chữa trị.

"That's important because we know that fitness improvements are related to improvements in how cancer patients feel both functionally as well as emotionally," said Courneya.

“Điều này quan trong bởi chúng ta đều biết cải thiện tình trạng sức khỏe liên quan đến sự cải thiện về cách bệnh nhân cảm thấy như thế nào cả về cả khả năng hoạt động lẫn cảm xúc”, Courneya nói.

Courneya also found that the vigorous intensity exercise program did not interfere with lymphoma patients' ability to complete their chemotherapy treatments or benefit from the treatments.

Ông cũng phát hiện rằng chương trình tập thể dục với cường độ mạnh không can thiệp vào khả năng bệnh nhân hoàn thành đợt hóa trị liệu hoặc hưởng lợi từ những điều trị đó.

"The improvements in fitness and in how they felt were really important. The most important finding from a safety perspective is that the patients were able to complete their chemotherapy as scheduled," he says.

“Sự cải thiện tình trạng sức khỏe và việc bệnh nhân cảm thấy như thế nào là vô cùng quan trọng. Phát hiện quan trọng nhất từ quá trình đánh giá là bệnh nhân hoàn toàn có khả năng hoàn thành đợt hóa trị liệu như dự kiến”, ông nói.

"In addition, we found some suggestion that the group that did the exercise had a better response to their treatment. In the exercise group we found that 46 per cent of patients had a 'complete response.' That means the tumour has gone and there's no evidence of disease, compared to only about 30 per cent in the usual care group.

“Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy nhóm có thực hiện các bài tập thể dục thì có đáp ứng tốt hơn với điều trị. Trong nhóm có tập thể dục, khoảng 46% bệnh nhân có “đáp ứng đầy đủ”. Điều này có nghĩa là khối u biến mất và hoàn toàn không có dấu hiệu nào của căn bệnh, so với tỉ lệ 30% ở nhóm điều trị thông thường.

"The study wasn't really designed to look at that but it's a very provocative finding and suggests that perhaps this type of exercise training program during treatment might allow patients to respond better to the treatments and get better disease control."

“Cuộc khảo sát không thực sự được thiết kế để quan sát điều này nhưng nó là một phát hiện có ý nghĩa gợi ý rằng có lẽ kiểu chương trình tập thể dục trong thời gian chữa trị này có thể cho phép bệnh nhân đáp ứng hiệu quả hơn với các phương pháp điều trị đồng thời kiểm soát bệnh tốt hơn.”

Initiatives like Wellspring, which is establishing cancer patient support groups all over the country, and organizations like the Canadian Cancer Society, the YMCA and others, are forging ahead in developing supportive care interventions that include exercise programs.

Các sáng kiến như Wellspring, mà đang thành lập các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên toàn đất nước, và các tổ chức như Hiệp hội Ung thư Canada, YMCA và những tổ chức khác, đang đi đầu trong việc phát triển can thiệp chăm sóc hỗ trợ, bao gồm cả các chương trình tập thể dục.

"Ultimately," says Courneya, "it's important that we get the information out to those groups, so we can inform cancer patients, and help them access this type of exercise program."

“Cuối cùng”, Courneya nói, “ điều quan trọng là chúng tôi nhận được thông tin từ các nhóm này, để có thể thông báo cho các bệnh nhân ung thư, và giúp họ tiếp cận chương trình luyện tập này.”

Translated by

Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.comNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn