MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 18, 2011

Emerging Economies to Fuel Global Growth Các nền kinh tế mới nổi tạo động lực cho tăng trưởng toàn cầu


Emerging Economies to Fuel Global Growth

Các nền kinh tế mới nổi tạo động lực cho tăng trưởng toàn cầu

The World Bank says six major emerging economies, Brazil, China, India, Indonesia, South Korea, and Russia, will account for more than half of all global economic growth between now and 2025.

Ngân hàng Thế Giới cho rằng từ nay cho đến năm 2025, sáu nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, và Nga sẽ chiếm hơn một nửa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

In a study released Tuesday, the World Bank also predicts the international monetary system will no longer be dominated by a single currency, but instead successful economies will help drive growth in lower-income nations through trade and financial transactions.

Trong một nghiên cứu được công bố vào hôm qua, Ngân hàng Thế Giới cũng dự đoán hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ không còn bị chi phối bởi một loại tiền tệ duy nhất nữa, mà thay vào đó các nền kinh tế thành công sẽ hỗ trợ xu hướng phát triển ở các quốc gia có thu nhập thấp thông qua các giao dịch thương mại và tài chính.

The report says advanced economies such as the European Union, Japan, and the United States will all continue to play a core role in fueling global growth.

Báo cáo chỉ ra rằng những nền kinh tế đã phát triển như EU, Nhật Bản, và Liên bang Mỹ sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

World Bank chief economist Justin Yifu Lin has called the economic outlook "multipolar" and says international financial institutions must adapt quickly to keep up with changes in the global economy.

Ông Justin Yifu Lin - Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế Giới đã gọi triển vọng kinh tế đó là “đa cực” và cho biết các tổ chức tài chính quốc tế phải thích ứng nhanh chóng để theo kịp những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn