MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 30, 2011

China, Vietnam to resolve disputes by consultation Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng thương nghị

China, Vietnam to resolve disputes by consultation

Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng thương nghị

BEIJING - China and Vietnam pledged to resolve disputes in the South China Sea through consultations and negotiations on Monday.

BẮC KINH – Trung Quốc và Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa thông qua thương nghị và đàm phán vào thứ Hai.

The pledge came out of a meeting between Chinese Defense Minister Liang Guanglie and Vietnamese Vice Defense Minister Nguyen Chi Vinh.

Bản cam kết được đưa ra một cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh.

"China is willing to work with Vietnam to firmly safeguard the two countries' common strategic interests and overall relations as well as peace and stability in the South China Sea by strengthening communication and consultation as well as preventing outside provocation that could spoil the two countries' relations," Liang said.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để bảo vệ vững chắc hai nước về lợi ích chiến lược và quan hệ tổng thể cũng như hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Quốc bằng cách tăng cường trao đổi thông tin và thương nghị cũng như ngăn chặn hành động khiêu khích bên ngoài mà có thể làm hỏng mối quan hệ của hai nước “, Liang cho biết.

"China opposes complicating and internationalizing the issue of the South China Sea and insists on resolving disputes through consultations and negotiations," Liang added.

“Trung Quốc phản đối phức tạp và quốc tế hóa vấn đề Biển Nam Trung Hoa và khẳng định giải quyết tranh chấp thông qua thương nghị và đàm phán”, Liang bổ sung.

"Currently, both sides should make efforts to actively promote joint development, increase mutual trust through cooperation, and enhance stability by increasing mutual trust," he said.

“Hiện nay, cả hai bên cần nỗ lực tích cực thúc đẩy sự phát triển chung, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau thông qua hợp tác, và tăng cường sự ổn định bằng cách gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau”, ông nói.

Nguyen Chi Vinh said Vietnam attaches great importance to developing a comprehensive strategic partnership with China and hopes to work with China to strengthen communication and cooperation in all areas between the two countries and their militaries so as to safeguard regional peace and stability.

Nguyễn Chí Vinh cho biết Việt Nam gắn bó quan trọng đối với phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và hy vọng làm việc với Trung Quốc để tăng cường giao tiếp và hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước và quân đội 2 bên để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.

He said the two countries should resolve disputes in the South China Sea through mutual trust and friendly consultations, and not allow any outside forces to spoil Vietnam-China relations by intervening in the disputes.

Ông nói hai nước nên giải quyết tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa thông qua sự tin tưởng lẫn nhau và hiệp thương hữu nghị, và không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài để làm hỏng mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bằng cách can thiệp vào tranh chấp.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn