MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Sunday, August 14, 2011

China unrest over toxic chemical plant in Dalian Trung Quốc bất ổn do nhà máy hóa chất độc hại tại Đại Liên


One demonstrator clutched a poster of a time bomb

Một người biểu tình nắm chặt một tấm áp phích vẽ một quả bom hẹn giờ
China unrest over toxic chemical plant in Dalian

Trung Quốc bất ổn do nhà máy hóa chất độc hại tại Đại Liên

China unrest over toxic chemical plant in Dalian

Scuffles have broken out in the north-eastern Chinese city of Dalian between police and protesters demanding the relocation of a chemical plant.

Xô xát đã nổ ra tại thành phố phía đông bắc Trung Quốc Đại Liên giữa cảnh sát và người biểu tình yêu cầu di dời nhà máy hóa chất.

Thousands of residents took part in the demonstration, state media say.

Hàng ngàn cư dân đã tham gia vào cuộc biểu tình này, các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết.

Calls for the plant to be moved began mounting last week after a tropical storm broke the dyke around the plant, sparking fears of a toxic spill.

Lời kêu gọi cho di dời nhà máy bắt đầu gia tăng vào tuần trước sau khi một cơn bão nhiệt đới đã phá vỡ đê bao xung quanh nhà máy, làm dấy lên lo ngại về một vụ tràn chất độc.

The plant produces paraxylene (PX), a chemical used in fabric manufacture which can be highly toxic.

Nhà máy sản xuất paraxylene (PX), một hóa chất được sử dụng trong sản xuất vải có thể có độc tính cao.

China's state news agency Xinhua said the city's top official, Tang Jun, had tried to calm the crowd on Sunday by promising to move the plant out of the city, but the protesters showed no sign of dispersing.

Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết quan chức hàng đầu của thành phố, Tang Jun, đã cố gắng trấn an đám đông vào ngày Chủ nhật bằng cách hứa hẹn để di chuyển nhà máy ra khỏi thành phố, nhưng những người biểu tình cho thấy không có dấu hiệu giải tán.

There were no reports of injuries in the scuffles during which riot police were deployed to shield the municipal government office.

Không có báo cáo về thương tích trong vụ xô xát trong khi cảnh sát chống bạo động được triển khai để bảo vệ các văn phòng chính quyền thành phố.

Calls for protesters to gather on Sunday for a "group stroll", as the rally was termed, had reportedly been circulating on social networks.

'PX out!'

Lời kêu gọi người biểu tình tập hợp vào chủ nhật cho một "tuần hành nhóm", mà được gọi là tụ tập đông người đã được thông báo và lưu hành trên các mạng xã hội.

“Hãy di dời PX! "

Photographs posted on the internet on Sunday showed protesters, including children, marching under such banners as "I love Dalian and reject poison" and "Give me back my home and garden! PX out! Protect Dalian!".

Hình ảnh đăng trên internet hôm Chủ nhật cho thấy người biểu tình, kể cả trẻ em, diễu hành với các biểu ngữ như là "Tôi yêu Đại Liên và hãy loại bỏ chất độc" và "Hãy cho tôi trở về nhà và khu vườn của tôi!” “Hãy di dời PX! Bảo vệ Đại Liên!".

One picture showed three men standing on top of a police van in front of People's Square and a person in a skeleton costume surrounded by hundreds of men and policemen, Reuters news agency reports.

Một tấm hình cho thấy ba người đàn ông đứng trên nóc một chiếc xe cảnh sát phía trước Quảng trường Nhân dân và một người mặc trang phục vẽ bộ xương bị bao quanh bởi hàng trăm người lính và cảnh sát, tin tức hang Reuters cho biết.

On Monday, residents living near the PX plant had to be evacuated after storm waves breached a dyke protecting it.

Hôm thứ Hai, các cư dân sống gần nhà máy PX đã phải sơ tán sau khi sóng bão làm vỡ đê bao bảo vệ nó.

The dyke was repaired but concern rose among local people and reports suggested the plant may have been operating illegally months before it received mandatory environmental approval.

Đê đã được sửa chữa nhưng mối quan ngại gia tăng trong nhân dân địa phương và có báo cáo nêu ra việc nhà máy có thể đã hoạt động bất hợp pháp nhiều tháng trước khi nhận được phê chuẩn môi trường bắt buộc.

PX is used to make plastics, polyester and cleaning products, and can damage vital organs after long-term exposure.

PX được sử dụng để sản xuất nhựa, polyester và các sản phẩm làm sạch, và có thể gây tổn thương cơ quan nội tạng quan trọng khi phơi nhiễm lâu dài.

A Dalian resident, who declined to be named, told Reuters news agency: "We know that the typhoon caused some leak of poisonous chemicals from the PX project and we are all worrying about it because it is a threat to our life."

Một cư dân Đại Liên giấu tên nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi biết rằng cơn bão gây ra một số rò rỉ hóa chất độc hại từ dự án PX và chúng tôi đang lo lắng bởi vì nó là mối đe dọa đối với cuộc sống của chúng tôi."

Local people hoped their protest would "push the government to do something as soon as possible to dispel" the concern, the resident added.

Người dân địa phương hy vọng phản đối của họ sẽ "thúc ép chính quyền phải hành động càng sớm càng tốt để xua tan" những mối quan ngại, người dân địa phương nói thêm.

Weibo, China's version of Twitter, was being censored by the authorities to block searches for the terms "PX", "Dalian" and "Dalian protests".

Weibo, phiên bản của Twitter Trung Quốc, đã được chính quyền kiểm duyệt để chặn các tìm kiếm với các từ ngữ "PX", "Đại Liên" và " biểu tình Đại Liên".

"Group strolls" have become a favoured tactic for Chinese people to show discontent with the government.

"Tuần hành nhóm" đã trở thành một chiến thuật ưa thích cho người Trung Quốc để bày tỏ sự bất mãn với chính phủ.
Tropical storm Muifa has now left China. But among the damage it caused--the possible breach of a chemical plant on the coast. Locals are worried, and authorities won't tell them anything.

Residents in the path of tropical storm Muifa are frustrated by the lack of information after high waves brought on by the storm threatened to cause a chemical spill on China's east coast.

The port city of Dalian in Liaoning province is home to the Fujia Dahua Petrochemical plant. On Monday morning, 60-foot-high waves breached a dyke protecting the plant.

Fujia Dahua produces paraxylene. It's a flammable and carcinogenic liquid chemical. Chinese media reports that paraxylene was stored less than 200 feet from the dyke when the breach occurred. This has worried locals, who say authorities aren't providing details about whether there's a leak or health risk.

[Local Resident]:
"We all want to find out information. We don't know anything, and are finding out a little on the Internet. Authorities haven't spoken on this. There isn't much official information. They said only those living at least 60 miles away would be safe—but here we're less than 12 miles away. The people here are worried of course."

A state-run CCTV crew who went to Fujia Dahua to report on the incident became news themselves. Staff at the plant reportedly stopped them from entering the plant, striking the reporters and their equipment.

We called the plant, but they wouldn't tell us much.

[Fujia Dahua Employee]:
"We're not too sure. Our company isn't too sure about this yet. We can't answer anyone."

State-run Xinhua News Agency reported on Tuesday that no chemical leaks have been detected around the plant. Dalian authorities say 11 staff members are now being investigated for the clash with journalists.

Tropical cyclone Muifa—initially categorized as Category 5 super typhoon—caused more than $460 million dollars in damage as it battered China's eastern coast.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn