MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, August 29, 2011

CHIM VẸT ĐỎ The Red Cockatoo Bạch Cư Dị


紅鸚鵡
CHIM VẸT ĐỎ
The Red Cockatoo
安南遠進紅鸚鵡 色似桃花語似人 文章辯慧皆如此 籠檻何年出得身
Phiên âm: HỒNG ANH VŨ
An Nam viễn tiến hồng anh vũ
Sắc tự đào hoa, ngữ tự nhân.
Văn chương biện tuệ giai như thử,
Lung giám hà niên xuất đắc thân!
Dịch nghĩa:
An Nam xa xôi vừa dâng chim vẹt đỏ,
Màu lông giống tựa hoa đào, tiếng giống tiếng người.
Văn chương và học thuật nếu cũng đều như thế,
Vậy đến năm nào mới thoát khỏi kiếp chim lồng!
Dịch thơ: VẸT ĐỎ

Nước An Nam vừa dâng vẹt đỏ,
Nói tiếng người, lông tựa hoa đào.
Thông minh, văn vẻ vậy sao,
Kiếp chim lồng biết khi nào mới qua.
Bạch Cư Dị
Sent as a present from Annam
A red cockatoo.
Coloured like the peach-tree blossom,
...Speaking with the speech of men.
And they did to it what is always done
To the learned and eloquent.
They took a cage with stout bars
And shut it up inside.
Bai Juyi
白居易
translated Vũ Minh Tân
translated by Arthur Waley

 Bai Juyi (Chinese: 白居易; Bái Jūyì; Po Chü-i) (772–846) was a Chinese poet of the Tang dynasty. His poems mostly concern his responsibilities as governor of several small provinces. He is also renowned in Japan (where his name is read Haku Kyo'i, はく きょい).
Bạch Cư Dị (白居易; Bái Jūyì; Po Chu-i) (772-846) một nhà thơ Trung Quốc, triều đại nhà Đường. Thơông chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của ông làm tổng đốc một số tỉnh nhỏ. Ông cũng nổi tiếng ở Nhật Bản (nơi mà tên của ông được đọcHaku Kyo'i, はくき ょい).
Bai Juyi was born in Xinzheng to a poor but scholarly family. At the age of ten he was sent away from his family to avoid a war that broke out in the north of China, and went to live with relatives in the area known as Jiangnan, more specifically Xuzhou. He passed the jinshi in 800. His official career was initially successful: he was a member of the Hanlin Academy and Reminder of the Left from 807 until 815, when he was demoted and exiled after remonstrating with the Emperor Xian Zong over the failure to catch the murderer of two high officials. His career resumed when he was made Prefect of Hangzhou (822-824) and then Suzhou (825-827). His grave is situated on Xiangshan, across the Yi River from the Longmen cave temples in the vicinity of Luoyang, Henan.
Bạch Cư Dị sinh tại Tân Trịnh, trong một gia đình nghèo nhưnghọc. Ở tuổi lên mười, ông đã được gia đình gửi đi xa để tránh một cuộc chiến tranh nổ ra ở phía bắc Trung Quốc, đến sống với người thân trong khu vực được gọi là Giang Nam, cụ thể Từ Châu. Ông đã qua kỳ thi Tiến sĩ năm 800. Sự nghiệp chính thức của ông ban đầu thành công: ông là một thành viên của Hàn Lâm Viện và Tả gián quan từ 807 đến 815, khi ông bị giáng chức lưu vong sau khi thất bại trong việc dâng sớ lên Hoàng đế Xian Zong xin chém hai quan chức cấp cao. Sự nghiệp của ông tiếp tục khi ông làm Tri phủ Hàng Châu (822-824) và sau đó Tô Châu (825-827). Ngôi mộ của ông nằm trên núi Hương Sơn, bên kia sông Dịch thủy đối diện với các ngôi đền của khu hang động Long Môn trong vùng lân cận thuộc Lạc Dương, Hà Nam.

易水送別
Dịch thủy tống biệt
Goodbye at the Yi River
駱賓王
此地別燕丹,
壯士髮衝冠。
昔時人已沒,
今日水猶寒。
Dịch thủy tống biệt
Thử địa biệt Yên Đan
Tráng sĩ phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ một,
Kim nhật thủy do hàn.
(Dịch Nghĩa)
Tiễn biệt trên sông Dịch (1)
Nơi đây khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên
Tóc tráng sĩ (2) dựng đứng lên sát mũ
Người xưa đã khuất rồi
Nước sông Dịch ngày nay còn giá lạnh (3)
(1) Thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc
(2) Kinh Kha vâng mệnh Thái Tử Đan nước Yên đi mưu sát Tần Thủy Hoàng
(3) Thuỷ do hàn: Nước còn lạnh, nhắc lại câu hát của Kinh Kha:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
(Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh,
Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về)
Lạc Tân Vương
Sông Dịch tiễn biệt
Đất này biệt chú Yên Đan
Tóc anh tráng sĩ tức gan dựng đầu
Người xưa nay đã đi đâu,
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan
(Bản dịch của Tản Đà)
Tiễn biệt trên sông Dịch
Nơi này biệt Yên Đan,
Tráng sĩ tóc dựng ngược.
Người xưa đã khuất rồi,
Nước sông còn lạnh buốt.
(Bản dịch của Tương Như)
Sông nầy giả biệt Thái tử Yên,
Tráng sĩ hờn căm, tóc chỉ thiện
Người xưa hào hùng nay đà khuất,
Chỉ còn sông lạnh chảy triền miên.
(Bản dịch của Phụng Hà)
Bên bờ sông Dịch
Chia tay Thái tử chốn này
Bừng bừng hào khí quyện bay ngất trời
Bao năm tráng sĩ đi rồi
Nước giòng sông Dịch vẫn xuôi lạnh lùng
(Bản dịch của SongNguyễn HànTú)
Tiễn biệt bên sông Dịch
Nơi đây giã biệt Yên Đan
Tóc mây Tráng sĩ ngang tàng dựng lên
Người xưa nay đã bặt tên
Nước sông kia vẫn ngày đêm lạnh lùng
(Bản dịch của Vô Tình)
Từ biệt Yên Đan ở đất này
Tóc mây vượt mũ phất phơ bay
Người xưa đi mãi không về nữa
Sông Dịch vẫn còn lạnh đến nay.
(Bản dịch của Nguyễn Minh)
Đất này từ biệt thái tử Đan
Đầu người tráng sĩ tóc dựng ngang
Người xưa đã mất còn đâu nữa
Ngàn năm sông cũ lạnh như băng.
(Bản dịch của Nguyễn Thành Ân)
Tiễn đưa trên sông Dịch
Nơi này, biệt Thái-tử Yên,
Tóc người tráng sĩ dựng lên, căm thù.
Người xưa chết đã ngàn thu,
Nay nhìn dòng nước còn như lạnh lùng...
(Bản dịch của Anh Nguyên)
Đất này từ biệt Yên Đan,
Tóc đầu đứng ngược, máu hờn nóng sôi.
Người xưa khuất bóng đi rồi,
Ngày nay còn thấy nước trôi lạnh lùng.
(Bản dịch của Trần Trọng Kim)
Nơi đây từ biệt Yên Đan,
Tóc hùng tráng-sĩ cao dương mũ người.
Người thời xưa đã mất rồi,
Nước hôm nay vẫn còn trôi lạnh lùng.
(Bản dịch của Trần Trọng San)
Lìa Yên Đan chốn ấy,
Tóc dựng mũ anh hùng.
Người trước đã xa khuất,
Sông nay vẫn lạnh lùng.
(Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu)
Bản dịch Anh ngữ của Vô Tình
At the Yi River shore of Yan\'s land
Jang Ke said goodbye to Prince Dan!
At this time, the hair of this dutiful-man
For some reason - suddenly - stood on end
Failure in his impossible mission
Jang Ke was killed by the tyrant
The water of the Yi River
It was still cold forever

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn