MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, August 21, 2011

Caroline Lembke

Rainbow after the Rain

Rainbow after the Rain by Caroline  Lembke


Tree Carrousel

Tree Carrousel by Caroline  Lembke


Purple Flowers

Purple Flowers by Caroline  Lembke
Fresh Smell of Summer

Fresh Smell of Summer by Caroline  Lembke


God made the cat

God made the cat by Caroline  Lembke


Dreaming of a Rose Garden

Dreaming of a Rose Garden by Caroline  Lembke


Sunshine on Windowpane

Sunshine on Windowpane by Caroline  Lembke
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn