MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 13, 2011

Woman confronts PM over carbon 'lies' - Một phụ nữ Úc đối đầu với Thủ Tướng về việc nói dối

Woman confronts PM over carbon 'lies' - Một phụ nữ Úc đối đầu với Thủ Tướng về việc TT nói dối
Spruiking politics in public can be a risky business but Prime Minister Julia Gillard, way behind in the polls and fighting for her political life, was prepared to take the risk today.

Diễn thuyết chính trị ở nơi công cộng có thể là một công việc nhiều nguy cơ, nhưng Thủ tướng Julia Gillard, đang bị bỏ lại phía sau trong các cuộc thăm dò đang đấu tranh cho sinh mệnh chính trị của mình, đã chuẩn bị để đối phó với nguy đó ngày hôm nay.

While Opposition Leader Tony Abbott was at a forum of hand-picked supporters in Melbourne, Ms Gillard braved a Brisbane shopping centre and took pot luck as she continued to promote the carbon price scheme.

Trong khi lãnh đạo phe đối lập Tony Abbott đang có mặt tại một diễn đàn gồm những người ủng hộ được lựa chọn kỹ tại Melbourne, bà Gillard can đảm chọn một trung tâm mua sắm tại Brisbane và đã cầu may khi bà tiếp tục thúc đẩy chương trình giá có tính thuế carbon.

Mostly, it all went well. Michael and David were very pleased to meet her. Others thanked her for coming to Queensland. Young Conor was in the hairdressers "getting a Justin Bieber thing happening".

Nhìn chung, mọi việc đều tốt đẹp. Michael và David rất hài lòng khi gặp bà. Những người khác cảm ơn bà đã đến Queensland. Young Conor, một trong những thợ cắt tóc "cảm nhận một hiện tượng Justin Bieber sắp xảy ra ".


Ca sỹ tuổi teen Justin Bieber là thần tượng mới của hàng triệu cô gái trẻ khắp thế giới.

It couldn't last. Ms Gillard was approached by a middle-aged woman who had been told by one of the Prime Minister's minders that "no-one has asked about the carbon tax".

Điều đó đã không thể kéo dài. Gillard đã được tiếp cận bởi một người phụ nữ trung niên người đã được một trong những người của Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở rằng "Không ai hỏi về thuế carbon".

The woman was angry – and had a question about the carbon tax alright.

Người phụ nữ đã tức giận và có ngay một câu hỏi về thuế carbon.

"Why did you lie to us?" she asked.

"Tại sao bà đã nói dối với chúng tô?" ấy hỏi.

"And why are you continuing to lie and say, 'Well, I didn't really mean to lie'?"

"Và tại sao bà liên tục dối trá nói, 'Vâng, tôi đã không thực sự nghĩa bà đã nói dối?"

Strong words - and Ms Gillard said she could explain, but the woman was not really interested in explanations.

Những lời đó quá nặng nề - và bà TT Gillard cho biết, bà có thể giải thích, nhưng người phụ nữ không thực sự quan tâm tới lời giải thích.

"I've listened to you for months, I've watched Parliament - and you are still lying," the woman said.

"Tôi đã nghe bà nói nhiều tháng, tôi đã theo dõi Quốc hội - bà vẫn còn nói dối", người phụ nữ nói.

Ms Gillard has never really been comfortable admitting that she was forced into the carbon tax by the Greens in return for their support for her minority government and support for a climate change program.

Gillard đã không bao giờ thực sự được thoải mái khi phải thừa nhận rằng bà đã buộc phải ủng hộ thuế carbon của đảng Xanh để nhận lấy sự ủng hộ của họ cho chính phủ thiểu số của bà và hỗ trợ cho một chương trình biến đổi khí hậu.

So she just said she "didn't foresee we'd have a hung Parliament".

Vì vậy, bà cho biết "đã không thấy trước chúng ta sẽ một Quốc hội treo".

Later, the Prime Minister was defended by others as a woman cried out: "You have no mandate!"

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã được bảo vệ bởi những người khác khi một người phụ nữ kêu lên: "Đó không phải là một ủy thác chính trị của Thủ tướng"

A shouting match broke out as another woman defended Ms Gillard: "She does have a mandate, she has our mandate".

Một trận la hét nổ ra khi là một người phụ nữ bảo vệ Gillard: "Thủ tướng phải chấp nhận ủy thác, đó là ủy thác của chúng tôi".The election may be more than two years away, but the campaign is already under way.

Còn hai năm nữa mới tới bầu cử, nhưng chiến dịch tranh cử đã được khởi sự.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn