MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 2, 2011

Thông cáo báo chí (Về cuộc biểu tình ngày 2/7/2011 tại Bruxelles) -Media CommunicationThông cáo báo chí
(Về cuộc biểu tình ngày 2/7/2011 tại Bruxelles)

Media Communication

Communication de presse

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bỉ
Đại diện thông tin : TRẦN MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Rue Forgeur 26, 4000 Liège – BELGIUM

E-mail :

MinhPhuong.Tran@ulg.ac.be

Vietnamese Students Association in Belgium

Member of Executive Committee
TRAN Minh Phuong

Address: 26 Rue Forgeur, 4000 Liège – BELGIUM

E-mail: MinhPhuong.Tran@ulg.ac.be
GSM: 0498/702090

Association des Etudiants Vietnamiens de Belgique
Représentant de communication: TRAN Minh Phuong

Adresse : Rue Forgeur 26, 4000 Liège – BELGIUM

E-mail :

MinhPhuong.Tran@ulg.ac.be

Trong lịch sử nghìn năm Trung Quốc đã bao lần xâm lăng Việt Nam với mục đích đồng hoá nhân dân, hủy hoại văn hoá, lấn chiếm lãnh thổ. Và dân tộc Việt Nam từ hàng nghìn năm đã phải không ngừng đứng lên chống trả với biết bao thống khổ, hy sinh, mất mát.

Historically, China has repeatedly attacked Vietnam in order to enslave our people, to destroy
our culture, to seize our territory. For thousands of years, the Vietnamese people had united to defeat this attempt, although of suffers, sacrifice and destruction.

Historiquement, la Chine avait sans cesse agressé le Vietnam dans le but d’asservir notre peuple, de détruire notre culture, de s’emparer de notre territoire. Depuis des millénaires, le peuple vietnamien uni avait mis en échec ces tentatives les unes après les autres, non sans subir souffrances, sacrifices et destructions.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã gây chiến tranh nhiều lần với Việt Nam. Năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1979 Trung Quốc tung quân xâm chiếm 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Cùng lúc, Trung Quốc trang bị và ủng hộ quân đội của chính quyền diệt chủng Pol Pot, gây hấn phá hoại các tỉnh biên giới phía Nam Việt Nam. Năm 1988, Trung Quốc gởi hải quân xâm chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sau đó Trung Quốc tuyên bố 85% Biển Đông là vùng lãnh thổ của Trung Quốc rồi gởi lên Liên Hiệp Quốc một bản đồ hình chữ U như sau đây:

Recently, China has waged wars against Vietnam. In 1974, China seized the islands by force
in Hoang Sa (Paracel). In 1979, China invaded six provinces in northern Vietnam. At the same time China supported to the army of Red-Khmers leaded by Pol Pot, who committed genocide against
their own people, to attack along borders in six southern provinces of Vietnam. In 1988, China led on
a naval war to occupy part of the Truong Sa islands of Vietnam (Spratly). Then, China declared that 85% of the Eastern Sea (South China Sea, but in fact, it is South-East Asia Sea) belonged to China by sending to United Nations a delimitation having the shape of letter U (as
shown on the map below):

Plus récente, la Chine a fait, à maintes reprises, la guerre contre le Vietnam. En 1974 elle s’emparait par la force les îles de Hoang Sa (Paracel). En 1979, elle envahissait les 6 provinces du Nord du Vietnam. En même temps elle armait l’armée des Khmers Rouges de Pol Pot, qui ont commis des crimes de génocide contre leur propre peuple, d’attaquer les provinces frontalière du Sud du Vietnam. En 1998, elle menait guerre navale pour occuper une partie des îles Truong Sa du Vietnam (Spratleys). Puis après, elle déclarait que 85% de la Mer Orientale (Mer de Chine, il s’agit d’une mer de la Région de l’Asie du Sud-Est) appartenait à la Chine en envoyant aux Nations Unis une ligne de limitation en ayant pour forme la lettre U (comme indique la carte ci-dessous):

Đòi hỏi của Trung Quốc không dựa trên cơ sở lịch sử và pháp lý vững chắc nào. Đây là một vi phạm luật quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển . Thật vậy, nếu tất cả các cường quốc đều có hành động tương tự, thí dụ Ấn Độ tuyên bố Ấn Độ Dương là hải dương của Ấn Độ, Mêhicô tuyên bố Vịnh Mêhicô là của Mêhicô, thì thử hỏi trật tự và nên hoà bình của thế giới sẽ ra sao?

This claim is not neither historical evidence nor juridical proof. China violates the international
rights and the United Nations conventions. If all grand countries behave in the same way such as
India declares Indian Ocean that belongs to India, the Gulf of Mexico belongs to Mexico, so how
peace and order in the world should be?

Cette revendication est sans fondement, ni juridique, ni historique. Elle viole tout simplement les droits internationaux, les conventions de l’ONU. En effet, si tous les grands pays agissent de la sorte par exemple que l’Inde déclarerait que l‘Océan Indien appartient à l’Inde, que le Golfe du Mexique appartient au Mexique, alors comment deviendra l’ordre et la paix dans le monde ?

Tuy nhiên những năm gần đây, Trung Quốc mặc nhiên cho mình là chủ của vùng biển quốc tế ấy, một vùng lưu thông có đến trên 55% hàng hoá thế giới băng qua. Trung Quốc ngang nhiên ra lênh cấm dân chài Viêt Nam và cac nước lân bang khác ra khơi đánh cá tại vùng biển truyền thống của họ. Trung Quốc tổ chức ngăn cản, phá hoại các thuyền đánh cá khiêm tốn của dân chài, bắt bớ hành hạ họ và có khi giết chết họ.

In recent years, China acted as master in international waters (South-East Asia Sea), which is over 55% of seaborne world trade. China prohibited the fishermen from Vietnam and other neighboring countries fishing in their waters, China threatened, extorted money from fisherman’s family, destroyed their small fishing boats and sometimes killed them...

Pourtant depuis les dernières années, la Chine agissait dans les faits comme maître à bord de ces
eaux internationales qui constitue plus de 55% du trafic maritime mondial. Elle interdisait les
pêcheurs du Vietnam et des autres pays riverains d’aller pêcher dans leurs eaux, elle les arrêtait, les maltraitait, les prenait en otage pour de l’argent, elle détruisait leurs modestes bateaux de pêche et parfois les tuait...

Mới đây ngày 16, 23 tháng 5, rồi ngày 9 tháng 6, sự hung hăng của Trung Quốc đã đến mức táo tợn: Trung Quốc cho tàu ngư chính giám sát (trên thực tế là những tàu có vũ trang) phá hoại tài sản của tàu Việt Nam đang hành sự yên bình trong vùng biển quốc gia. Đây là hành vi xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

On 26 and 31 May and 9 June 2011, the aggressiveness of China has become an outright
provocation: maritime surveillance ships and Chinese fishing boats (in fact they were armed ships)
were destroyed property of Vietnamese boats which peacefully anchored in Vietnamese waters, seriously violated the sovereign rights and jurisdiction of Vietnam on its continental shelf and
exclusive economic zone.

Les 26 et 31 mai, ainsi que le 9 juin 2011, l’agressivité de la Chine est devenue une provocation pure
et simple: Des navires de surveillance maritime et des bateaux de pêche chinois (en fait ce sont des bateaux armés) avaient détruit des biens des bateaux vietnamiens pacifiquement ancrés dans les eaux vietnamiennes, violent gravement les droits souverains et la juridiction du Vietnam sur son plateau continental et sa zone économique exclusive.

Trước xâm phạm tệ hại và lặp đi lặp lại của tàu Trung Quốc, trước những hành động hiếu chiến của chính quyền Trung Quốc, ngang nhiên coi thường những nguyên tắc căn bản luật pháp quốc tế là cấm không được hăm dọa hay dùng vũ lực trong bang giao quốc tế, Sinh viên Việt Nam chúng tôi:

Faced with the serious and repeated violations of Chinese expansionisms, the aggressive actions of the Chinese government who indisputable violated the fundamental principles of international law,
We, Vietnamese students:

Devant les violations graves et récurrentes de navires chinois, devant ces actions agressives du
gouvernement Chinois qui ont sciemment violé les principes fondamentaux du droit international, qui interdit la menace de recours ou le recours à la force dans les relations internationales, Nous, des étudiants vietnamiens:

1. Cực lực lên án trước công luận Bỉ, Châu Âu và thế giới những hành động trên của Trung Quốc tại biển Đông.

1. Strongly condemn to Belgian, European and world public opinion, the aggressive actions of China in South-East Asia Sea (as known as South China Sea).

1. Condamnons avec force devant l’opinion publique belge, européenne et mondiale les actions belliqueuses et agressives actuelles de la Chine dans la mer du Sud-Est de l’Asie (Mer de Chine).

2. Bác bỏ thẳng thừng những đòi hỏi không chính đáng và phi pháp của Trung Quốc, đặc biệt bản đồ đứt đoạn hình chữ U mà Trung Quốc áp đặt tại biển Đông…

2. Reject energetically all illegitimate and illegal claims of China, especially concerning the
delimitation dotted in the shape of U letter in South-East Asia Sea.

2. Rejetons avec toute notre énergie les revendications illégitimes et illégales de la Chine, notamment concernant les délimitations en pointillé ayant la forme d’un U dans la mer du Sud-Est de l’Asie.

3. Kêu gọi chính quyền Trung Quốc không nên làm cho tình hình phức tạp thêm mà phải hành động sao cho xứng đáng là thành viên của Liên Hiệp Quốc, của Hội Đồng Bảo An, của một nước có vai trò quan trọng tại Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

3. Demand firmly the Chinese government not to further complicate the situation Southeast Asia offshore, to behave in accordance with role as a United Nations member, the membership of the Security Council of United Nations in particular, as an important role in the Asia Pacific and the world.

3. Demandons au Gouvernement Chinois de ne plus compliquer davantage la situation en mer du
Sud-Est de l’Asie, de se conduire en conformité avec son rôle de membre de l'ONU, celui de
membre du Conseil de sécurité de l'ONU notamment, et en sa qualité d'un pays ayant un rôle
important en Asie-Pacifique et dans le monde.

4. Đòi hỏi Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc phải bồi thương thiệt hại đã gây ra cho tập đoàn dầu khí quốc gia cũng như dân chài Việt Nam.

4. Demand firmly the Chinese to cease immediately and not to repeat any violations on continental shelf and exclusive economic zone of Vietnam, South East Asia offshore, and compensate for any damage that China has caused for Group's oil and gas of Vietnam (PetroVietnam) and the
Vietnamese fishermen.

4. Demandons à la partie chinoise, de cesser immédiatement et de ne pas rééditer toutes infractions
sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive du Vietnam en mer du Sud-Est de
l’Asie, et qu'elle doit dédommager de tous les préjudices qu'elle a causé au Groupe du pétrole et du
gaz du Vietnam (PetroVietnam) et aux pêcheurs vietnamiens.

5. Kêu gọi các tổ chức sinh viên ASEAN, Bỉ, Châu Âu cũng như sinh viên tiến bộ Trung Quốc cùng đứng ra bảo vệ luật pháp quốc tế, buộc Trung Quốc phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, duy trì hoà bình ổn định, nhằm xây dựng một thế giới hoà bình dân chủ và thoả đáng.

Để những đòi hỏi trên được thể hiện bằng hành động, chúng tôi quyết định tổ chức biểu tình tại Bruxeles ngày thứ bảy 2/7/2011 từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 trước Đại Sứ Quán Trung Quốc: 443-445 Ave. de Tervuren, 1150 Woluwé Saint-Pierre, Bruxelles.

5. Appeal warmly to all student organizations in ASEAN countries, Belgium, Europe and around the
world including Chinese progressists, to realize the union defending justice and international law, maintaining the independence, sovereignty and territorial integrity of the countries riverside South- East Asia Sea, keeping peace and global security and finally building together a democratic, peaceful and fair world.
For all these mentioned reasons, we decided to organize a demonstration in Brussels On Saturday, 07/02/2011 from 10:30 to 12:30 In front of Chinese Embassy: 443-445 Ave. Tervuren,
1150 Woluwe Saint-Pierre in Brussels.
Welcome to join with us.

5. Faisons appel à toutes les organisations des étudiants des pays membres de l'ASEAN, de la Chine progressiste, de Belgique, de l’Europe et du monde entier à défendre ensemble la justice et le droit international, à faire respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des nations, à
maintenir la paix et la sécurité mondiale, à édifier ensemble un monde démocratique, pacifique et
équitable.
Pour faire prévaloir ces déclarations par des actions, nous décidons d’organiser une manifestation à Bruxelles Le samedi 2/7/2011 de 10h30 à 12h30 Devant l’Ambassade de Chine: 443-445 Ave. de Tervuren,
1150 Woluwé Saint-Pierre, à Bruxelles.

Làm tại Liège, ngày 28/6/2011
Ban Điều Hành Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bỉ

Done at Liège,June 28th 2011
Executive Committee of the Vietnamese Students Association in Belgium

Fait à Liège, le 28/6/2011
Comité Exécutif de l’Association des Etudiants Vietnamiens de Belgique


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn