MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

Paper Apartment - Căn nhà giấy

The author of this apartment is currently Creative Producer, even difficult to imagine how difficult make a realistic flat paper and cardboard. Even if they say go in a flat, you’ll feel part of the figure, fun.

Paper Apartment11 Paper Apartment

Paper Apartment2 Paper Apartment

Paper Apartment3 Paper Apartment

Paper Apartment4 Paper Apartment

Paper Apartment5 Paper Apartment

Paper Apartment6 Paper Apartment

Paper Apartment7 Paper Apartment

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn