MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 25, 2011

Nurture Your Love for Your Country - Hãy nuôi dưỡng tình yêu đất nước


Nurture Your Love for Your Country - Hãy nuôi dưỡng tình yêu đất nướcAlaha Ahrar
Afghanistan
“People should nurture their love for their country but should also realize that patriotism and nationalism are two distinct concepts.”
"Mọi người phải nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước mình nhưng cũng nên nhận ra rằng lòng ái quốc và chủ nghĩa dân tộc là hai khái niệm khác biệt."

Ever since I was a child, I have always dreamed of gaining an education, helping human beings and living as free as men in a peaceful environment, where there is no sign of war or callousness. As an Afghan youth I have always desired to see my homeland as a peaceful and civilized country because in a refined country, people can acquire proper education, which eventually leads to cultural and political awareness as well as rational policy making decisions. Educated nations learn to develop a sense of patriotism and responsibility toward their country, nation and humanity. A rational and educated person will never betray his own country just as no one would ignorantly burn down his own home.
Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mơ ước được một nền học vấn, giúp đỡ mọi người và sống tự do như những con người trong một môi trường hòa bình, không có dấu hiệu của chiến tranh hoặc nhẫn tâm. Là một thanh niên Afghanistan, tôi đã luôn luôn mong muốn nhìn thấy quê hương của tôi như là một quốc gia hòa bình và văn minh, bởi vì trong một quốc gia tốt đẹp, người ta có thể có được một nền giáo dục thích hợp, mà cuối cùng sẽ dẫn đến nhận thức về văn hóa và chính trị cũng như chính sách ra quyết định hợp lý. Các quốc gia có giáo dục tốt học cách phát triển ý thức về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quốc gia, đất nước và nhân loại. Một người có học và có suy lý sẽ không bao giờ phản bội đất nước mình hệt như không ai lại ngu ngốc đốt cháy ngôi nhà của mình.

People should nurture their love for their country but should also realize that patriotism and nationalism are two distinct concepts. Patriotism leads to integrity, truthfulness and loyalty to a country and its people. It is strong sense of responsibility that we nurture in ourselves to make our country a better place for all to live, defend its borders, and nation from looting, assault, exploitation and invasion. People should be proud of their own country or the country of their birth; however, this pride should not lead to war. Due to lack of proper education regarding nationalism, people are spurred towards an unhealthy competition with other nations that often leads to unnecessary wars. This sort of nationalistic sentiment inevitably leads to traumatic events that entail a destruction of peace and a violation of human rights for a country and its neighbors. Hence, history will record the physical and emotional pains that such wars create for humanity.
Mọi người phải nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước, nhưng cũng nên nhận thức rằng lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là hai khái niệm khác biệt. Lòng yêu nước dẫn đến tính chính trực, chân thực, và trung thành với đất nước và nhân dân. Đó là tinh thần trách nhiệm mà chúng ta nuôi dưỡng trong mình để làm cho đất nước của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người được sống, được bảo vệ biên giới, và quốc gia của mình không bị cướp phá, bóc lột, tấn công và xâm lược. Người dân cần phải tự hào về đất nước hay nơi sinh thành của mình, tuy nhiên, niềm tự hào này không nên dẫn đến chiến tranh. Do thiếu giáo dục thích hợp về chủ nghĩa dân tộc, người ta bị thôi thúc vào một cuộc cạnh tranh không lành mạnh với các quốc gia khác mà thường dẫn đến các cuộc chiến tranh vô ích. Tình cảm dân tộc chủ nghĩa kiểu này chắc chắn dẫn đến những sự kiện đau thương mà kéo theo sự phá hoại hòa bình và vi phạm quyền con người đối với đất nước và các nước láng giềng. Do đó, lịch sử sẽ phải ghi lại những đau đớn về thể chất và tình cảm mà những cuộc chiến tranh như thế gây ra cho nhân loại.

Patriotism, however, does not occur naturally in humans. Everyone needs to learn how to love, care, and protect their homeland. People need to foster these feelings of patriotism, and only then a limited and positive sense of nationalism. We need to be aware that extremism in any form is dangerous and leads to negative outcomes. By neglecting other nationalities, languages, races, and religions out of the ignorant pride of extreme nationalism, it is possible to reduce humans to animal-like behavior.
Chủ nghĩa ái quốc, tuy nhiên, không diễn ra tự nhiên ở con người. Mọi người đều cần phải học cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ quê hương mình. Mọi người cần phải bồi dưỡng tình cảm yêu nước, và sau đó một ý thức giới hạn và tích cực về chủ nghĩa dân tộc. Chúng ta cần phải nhận thức được rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan dưới bất kỳ hình thức nào đều nguy hiểm và dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Bằng cách loại bỏ các quốc tịch, ngôn ngữ, chủng tộc, và tôn giáo khác ra khỏi niềm tự hào không chút hiểu biết của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, người ta có thể hạ thấp con người xuống ngang với hành vi động vật. 

As human beings we are capable of training animals to perform certain tasks, but by simply learning these lessons, they do not become human; however, if humans embrace ignorance and cruelty, they abandon the circle of humanity. So, let’s all try to be patriots rather than nationalists to benefit everyone and humanity.
Là con người chúng ta có khả năng huấn luyện động vật để thực hiện một số công việc nhất định, nhưng chỉ đơn giản học những bài học này, chúng không thể trở thành con người, tuy nhiên, nếu con người ôm lấy sự ngu dốt và sự tàn bạo, họ sẽ từ bỏ ngay vòng tay nhân loại (để trở thành con vật). Vì vậy, tất cả chúng ta hãy nỗ lực để được làm người theo chủ nghĩa yêu nước chứ không phải người theo chủ nghĩa dân tộc để có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và nhân loại.

Translated by nguyenquang


True Patriotism - Lòng ái quốc chân chính
 
Patriotism means love for all. This love comes deeply from our heart; it is not created. It is based on unselfish love for everyone.
Lòng yêu nước có nghĩa là tình yêu dành cho tất cả. Tình yêu này xuất phát từ từ đáy trái tim của chúng ta; không được cố tình tạo ra. Nó dựa trên tình cảm vị tha dành cho mọi người.

Patriotism means love, love for all who ever lives with us not only humans but also for animals. This love is not made by any artificial methods, but it is already rooted in our hearts. Patriotism is an instinct which comes to us from the moment we are born. There are some, who think that patriotism is a narrow-minded sentiment, and a sign of a semi civilized state of mind. A man loves the whole universe and considers all people of the world as his brethren.
Lòng ái quốc có nghĩa là tình yêu, tình yêu dành cho tất cả những ai sống với chúng ta, không chỉ con người mà còn cả động vật. Tình yêu này không được tạo ra bởi bất kỳ phương pháp nhân tạo nào, nó bắt nguồn từ trái tim của chúng ta. Lòng yêu nước là một bản năng đến với chúng ta từ thời khắc chúng ta chào đời. một số người nghĩ rằng lòng yêu nước đó là một tình cảm hẹp hòi, và là một dấu hiệu của một nhà nước văn minh bán khai. Con người phải yêu thương toàn thể vũ trụ xem tất cả mọi người trên thế giới đều là người anh em của mình.

This idea of universal brotherhood makes every man a citizen of the world and not of his narrow world, known as his country. We should not be narrow-minded patriots. Love of one’s country should not and does not mean hatred of the rest of the world. It is a false patriotism which makes us hate other countries.
Ý tưởng về tình huynh đệ phổ quát này làm cho mỗi người trở thành một công dân của thế giới và không phải thế giới thu hẹp của họ có tên là đất nước. Chúng ta không nên làm người yêu nước hẹp hòi. Tình yêu đất nước không nên và không có nghĩa là hận thù với phần còn lại của thế giới. Đây là một chủ nghĩa yêu nước giả hiệu làm cho chúng ta cămghét các quốc gia khác.

True patriotism is bases upon clear love and respect for its country’s history and culture. It makes us great and teaches us to love mankind as one family, created by one GOD and governed by the laws of one universe.
Lòng yêu nước chân chính dựa trên tình yêu trong sáng tôn trọng lịch sử văn hóa của đất nước. Nó làm cho chúng ta lớn lên dạy chúng ta yêu thương nhân loại như một gia đình, được tạo ra bởi một THƯỢNG ĐÉ điều chỉnh bởi luật lệ của một vũ trụ.

Therefore a true patriot will never like to say such things about other countries as he would not tolerate about his own country. True patriotism demands sacrifices of ones life, family, property and every thing. Those who lay down their lives for sake of the mother-country are martyrs.
Vì vậy một người yêu nước chân chính sẽ không bao giờ muốn nói về các quốc gia khác những điều mà họ sẽ không chấp nhận khi người khác nói về đất nước mình. Lòng ái quốc chân chính đòi hỏi hy sinh mạng sống, gia đình, tài sản, mọi thứ khác. Những người hy sinh mạng sống của họ vì lợi ích của tổ quốc được gọi là liệt sĩ.


Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn