MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

Moments that take your breath away-Những khoảnh khắc khiến bạn ngưng thở


Moments that take your breath away-Những khoảnh khắc khiến bạn ngưng thở

moments-that-take-your-breath-away-14

moments-that-take-your-breath-away-01

moments-that-take-your-breath-away-02

When it's ok to say $%#@! (3)

moments-that-take-your-breath-away-04

moments-that-take-your-breath-away-05.jpg

moments-that-take-your-breath-away-06

moments-that-take-your-breath-away-07

moments-that-take-your-breath-away-08

moments-that-take-your-breath-away-09

moments-that-take-your-breath-away-10

moments-that-take-your-breath-away-13

moments-that-take-your-breath-away-11

moments-that-take-your-breath-away-15


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn