MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 20, 2011

Letter from senators John McCain and John Kerry to Dai Bingguo, Chinese State Councilor. Thư của Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry gửi ÔNG Đ

Letter from senators John McCain and John Kerry to Dai Bingguo, Chinese State Councilor.
Thư của Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry gửi ÔNG Đôi Bỉnh Quốc
UNITED STATES SENATE
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS
WASHINGTON, DC 20510—6225
July 14, 2011
His Excellency, State Councilor Dai Bingguo
CIO Ambassador Zhang Yesui
Embassy of the People’s Republic of China
3505 International Place, N.W.
Washington, D.C. 20008
Thượng VIỆN MỸ
UY BAN Đồi Ngoại
Washington, DC 20510-6225
14-07-2011
Ngài Đôi Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện
Đồng kính gửi Đại sứ Zhang Yesui
Đại sứ quán Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
3505 Địa điểm quốc tế, N.W.
Washington, D.C. 20008Dear Councilor Dai:
Thank you very much for your letter of June 3, 2011 reiterating your commitment to building a U.S.-China partnership based on mutual respect and mutual benefit. We share your goal of deepening and broadening our areas of cooperation, and value our ability to have in-depth and candid discussions with you on issues of shared interest.
Thưa Ngài:
Rất cảm ơn ngài về lá thư ngày 3 tháng 6 năm 2011, nhắc lại cam kết của ngài về việc xây dựng mối quan hệ đối tác Mỹ-Trung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi chia sẻ mục tiêu đi sâu và mở rộng của ngài với các lĩnh vực hợp tác của chúng tôi, và coi trọng khả năng của chúng tôi để có các cuộc thảo luận chuyên sâu và thẳng thắn với ngài về các vấn đề cùng quan tâm.
We are writing to follow-up on our conversation last May and to express our concerns regarding recent developments in the South China Sea. As you know, the United States does not take a position on the overlapping territorial claims in this region, but we do maintain a deep and abiding interest in ensuring freedom of navigation, commerce, and economic exploration; maintaining U.S. commitments to our allies and partners; and supporting peace and security in the Asia-Pacific region. For this reason, we are concerned that a series of naval incidents in recent months has raised tensions in the region. If appropriate steps are not taken to calm the situation, future incidents could escalate, jeopardizing the vital national interests of the United States.
Chúng tôi viết thư để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta hồi tháng Năm vừa qua và bày tỏ những mối quan ngại của chúng tôi về những diễn biến gần đây trong vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Như ngài đã biết, Hoa Kỳ không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn trong khu vực này, nhưng chúng tôi giữ mối quan tâm sâu sắc và không thay đổi trong việc bảo đảm quyền tự do hàng hải, thương mại, và khai thác kinh tế, duy trì cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi và hỗ trợ hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì lý do này, chúng tôi lo ngại rằng một loạt các sự cố hải quân trong những tháng gần đây đã gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nếu không có những bước đi thích hợp để làm dịu tình hình, các sự cố trong tương lai có thể leo thang, gây nguy hiểm đến lợi ích quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ.


We appreciate China’s public statements in support of peace, stability, and established international law, and are deeply-committed to these goals and principles ourselves. However, the assertive measures taken by China against foreign vessels in the South China Sea, coupled with expansive claims of ‘indisputable sovereignty” over those waters, seem at odds with China’s clearly expressed preference for a peaceful, negotiated resolution of South China Sea disputes.
Chúng tôi đánh giá cao các tuyên bố công khai của Trung Quốc trong việc hỗ trợ hòa bình, ổn định và thiết lập luật pháp quốc tế, và chính chúng tôi cam kết sâu sắc thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc này. Tuy nhiên, các phương pháp quyết đoán mà Trung Quốc thực hiện đối với tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển Nam Trung Hoa, cùng với tuyên bố mở rộng “chủ quyền không thể tranh cãi” trên các vùng biển này dường như mâu thuẫn với ưu tiên đã được Trung Quốc thể hiện rõ ràng về một giải pháp hòa bình, đàm phán về các tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa.


In the coming months, we hope China will find opportunities to assume a leadership role in helping to reduce tensions and enhance dialogue and cooperation on regional security issues. Prudent measures, such as clarifying the nature of China’s claims in the South China Sea at upcoming regional meetings and redoubling efforts within the ChinaASEAN joint working group to implement the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, would help reassure China’s neighbors and build trust and confidence. ASEAN countries should be able to consult freely with each other, with China, and with other nations. For our part, we will continue to encourage all interested parties to exercise good judgment and restraint and to pursue a peaceful resolution of all claims through multilateral negotiations.
Trong những tháng tới, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tìm thấy cơ hội để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc giúp giảm căng thẳng và tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề an ninh trong khu vực. Các biện pháp cẩn thận, chẳng hạn như làm rõ điều mà Trung Quốc tuyên bố ở biển Nam Trung Hoa tại các cuộc họp sắp tới trong khu vực và tăng cường hơn nữa các nỗ lực trong nhóm làm việc chung Trung Quốc-ASEAN để thi hành Tuyên bố Ứng xử giữa Các bên trên Biển Đông năm 2002, sẽ giúp trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc và xây dựng lòng tin và sự tự tin. Các nước ASEAN có thể tham khảo ý kiến ​​một cách tự do với nhau, với Trung Quốc và với các nước khác. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các bên quan tâm, thực hiện quyết định tốt và kiềm chế và theo đuổi một giải pháp hòa bình về tất cả các tuyên bố thông qua các đàm phán đa phương.


Thank you for your prompt consideration of this matter. We look forward to continuing our dialogue with you on this and other subjects of mutual interest.
Cảm ơn sự cân nhắc nhanh chóng của ngài về vấn đề này. Chúng tôi mong được tiếp tục đối thoại với ngài về vấn đề này và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.
Sincerely,
John F. Kerry
Chairman
John McCain
U.S. Senator
Cc: Zhang Yesui, Ambassador of the People’s Republic of China to the United States of America
Trân trọng,
John F. Kerry
Chủ tịch
John McCain
Thượng Nghị sĩ Mỹ
Đồng kính gửi: ông Zhang Yesui, Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ
Ngọc Thu dịch từ Financial Times.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn