MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 3, 2011

Do Chinese contractors really save money? - Liệu nhà thầu Trung Quốc có thực sự tiết kiệm tiền?


Do Chinese contractors really save money?
Liệu nhà thầu Trung Quốc thực sự tiết kiệm tiền?
VietNamNet Bridge – Chinese contractors, who offer low prices, usually win bids to become the main contractors at many power projects in Vietnam. However, owners of investment projects admit that equipment sourced from China is low quality, implementation goes slowly, and leads to higher required investment capital.
VietNamNet Bridge - Các nhà thầu Trung Quốc, người cung cấp giá rẻ, thường trúng thầu để trở thành nhà thầu chính ở nhiều dự án điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, chủ sở hữu dự án đầu tư thừa nhận rằng thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc chất lượng thấp, thực hiện dự án chậm, và dẫn đến vốn đầu tư đòi hỏi cao hơn.
The latest report released by Vietnam Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) showed that the group has implemented six power projects over the last few years using Chinese contractors in EPC (engineering, procurement and construction). These include Cao Ngan power plants (100 MW), Son Dong (200 MW), Nong Son (30 MW), Cam Pha 1 (310 MW), Cam Pha 2 (300 MW) and Mao Khe (440 MW).
Báo cáo mới nhất của Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho thấy tập đoàn này đã thực hiện sáu dự án điện trong vài năm qua bằng cách sử dụng các nhà thầu Trung Quốc trong các dự án EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng). Chúng bao gồm các nhà máy điện Cao Ngạn (100 MW), Sơn Động (200 MW), Nông Sơn (30 MW), Cẩm Phả 1 (310 MW), Cẩm Phả 2 (300 MW) và Mạo Khê (440 MW).
The economic group explained that Chinese EPC are used because of the projects’ capital support mechanism, in which bids were issued from Chinese contractors. In the Cao Ngan project, for example, only four Chinese contractors joined the bidding, and HPE finally won the bid.
Các tập đoàn kinh tế này giải thích rằng họ sử dụng EPC Trung Quốc bởi vì cơ chế hỗ trợ vốn dự án, trong đó các nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu. Trong dự án Cao Ngạn, ví dụ, chỉ có bốn nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu và HPE trúng thầu cuối cùng.
As the power projects were urgent, the Prime Minister allowed Vinacomin to directly negotiate with Chinese contractors (Son Dong thermopower plant) or apply a special mechanism (Cam Pha 2 project).
Bởi vì các dự án điện mang tính khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ cho phép TKV trực tiếp đàm phán với các nhà thầu Trung Quốc (nhà máy nhiệt điện Sơn Động) hoặc áp dụng một cơ chế đặc biệt (Cẩm Phả 2 dự án).
Meanwhile, small power projects could only catch attention from Chinese contractors (Nong Son thermopower plant), while Vietnamese and the contractors from Europe and G7 countries were not interested.
Đồng thời, các dự án điện nhỏ chỉ có thể được các nhà thầu Trung Quốc chú ý (nhà máy nhiệt điện Nông Sơn), trong khi các nhà thầu Việt Nam, châu Âu và các nước G7 đã không quan tâm.
Besides, the current mechanism on selecting contractors, under which the contractors who offer the lowest prices will be chosen, has kept away those from G7 countries, Europe and South Korea, because they can’t compete with Chinese contractors in terms of prices.
Bên cạnh đó, cơ chế hiện hành về lựa chọn nhà thầu, theo đó các nhà thầu cung cấp mức giá thấp nhất sẽ được chọn, đã loại ra những nhà thầu từ các nước G7, châu Âu và Hàn Quốc, bởi vì họ không thể cạnh tranh với các nhà thầu Trung Quốc về mặt giá cả.
Analysts have warned that this should not be seen as good thing. This may lead to high risks in energy security when troubles occur. “We should think about this,” noted Professor Bui Huy Phung from the Energy Scientific Institute.
Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng điều này không nên được xem là điều tốt. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao trong an ninh năng lượng khi khó khăn xảy ra. "Chúng ta nên nghĩ về điều này", Giáo sư Bùi Huy Phùng thuộc Viện Khoa học Năng lượng lưu ý.
Investors have later realised that the actual sums they must pay for projects were higher than initially planned, due to tardiness in project implementation by Chinese contractors. Most projects, where Chinese acted as EPC contractors, were extended by 1-2 years, since Chinese contractors did not have much experience. Most were only familiar with Chinese standards. This tardiness led to higher costs for loan interest rates, project management expenses, consultancy and production preparation expenses.
Các nhà đầu tư sau đó nhận ra rằng số tiền thực tế họ phải trả tiền cho các dự án đã cao hơn so với dự kiến ​​ban đầu, do chậm trễ trong khâu thực hiện dự án bởi nhà thầu Trung Quốc. Hầu hết các dự án, trong đó Trung Quốc đóng vai trò như các nhà thầu EPC, đã bị kéo dài thêm 1-2 năm, bởi vì nhà thầu Trung Quốc không có nhiều kinh nghiệm. Hầu hết họ chỉ quen thuộc với các tiêu chuẩn Trung Quốc.Chậm trễ này dẫn đến chi phí cao hơn do lãi suất cho vay, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí chuẩn bị sản xuất.


Though Chinese contractors can offer low prices, equipment sourced from China are not highly valued. If comparing Na Duong Power Plant (MC was the EPC contractor), which uses equipment sourced from Japan and G7 countries, and Cao Ngan Power Plant (Chinese HPE was the EPC contractors), which uses mainly Chinese equipment, one would see that the latter’s productivity is lower than that of G7 or European contractors.
Mặc dù nhà thầu Trung Quốc có thể cung cấp giá thấp, thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc không được đánh giá cao. Nếu so sánh Nhà máy Điện Na Dương (MC là nhà thầu EPC), trong đó sử dụng thiết bị có nguồn gốc từ Nhật Bản và các nước G7, và Nhà máy điện Cao Ngạn (HPE Trung Quốc là nhà thầu EPC), trong đó sử dụng thiết bị chủ yếu là Trung Quốc, người ta sẽ thấy nhà máy thứ hai có công suất thấp hơn nhà máy do các nhà thầu G7 hoặc châu Âu xây dựng.
According to Pham Thi Thu Ha, Deputy General of the Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam), Chinese EPC contractors always bring equipment and everything needed for the projects to Vietnam from China, therefore, Vietnamese contractors have no opportunity to join the project.
Theo Phạm Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), các nhà thầu EPC Trung Quốc luôn luôn mang từ Trung Quốc sang các thiết bị và tất cả mọi thứ cần thiết cho các dự án tại Việt Nam, do đó, nhà thầu Việt Nam không có cơ hội tham gia dự án.
“We do not use Chinese equipment in most of PetroVietnam’s projects. That explains why our electricity production cost is usually higher than that of other investors,” Ha claimed.
"Chúng tôi không sử dụng thiết bị của Trung Quốc trong hầu hết các dự án của PetroVietnam. Điều đó giải thích tại sao chi phí sản xuất điện của chúng tôi thường cao hơn so với các nhà đầu tư khác ", bà Hà tuyên bố.
“We let Vietnamese contractors to join the Phu My Fertiliser and Dung Quat Oil Refinery projects. However, the weak points of domestic enterprises are high costs and problems in ensuring progress,” Ha added.
"Chúng tôi cho phép nhà thầu Việt Nam tham gia Đạm Phú Mỹ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các dự án dầu. Tuy nhiên, điểm yếu của doanh nghiệp trong nước có chi phí cao và các vấn đề trong đảm bảo tiến trình ", bà Hà nói thêm.
Professor Phung maintained that Vietnam should not “boycott” Chinese equipment and technologies, but asserts that it is necessary to set certain proportions on imported equipment used for projects to avoid risks with energy security.
Giáo sư Phùng cho rằng Việt Nam không nên "tẩy chay" các thiết bị và công nghệ Trung Quốc, nhưng khẳng định rằng nó là cần thiết để thiết lập tỷ lệ nhất định trên thiết bị nhập khẩu sử dụng cho các dự án để tránh những nguy cơ với an ninh năng lượng.
Source: Tien phong
Nguồn: Tiền Phong

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn