MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 31, 2011

Australian PM Talks Rights with Chinese Regime Thủ tướng Úc bàn về nhân quyền với chế độ Trung QuốcGillard also called for a clear and reliable legal system in China when she gave a speech to Chinese and Australian businesses


Australian PM Talks Rights with Chinese Regime

Thủ tướng Úc bàn về nhân quyền với chế độ Trung Quốc

Australian Prime Minister Juila Gillard met with Chinese Premier Wen Jiabao on Tuesday in Beijing during the final leg of her Asian tour. With economic relations high on the agenda, Gillard also pressed Wen on the Chinese regime's human rights records, and its latest crackdown on dissidents.

Thủ tướng Australia Juila Gillard đã gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm thứ Ba tại Bắc Kinh trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du châu Á của bà. Với quan hệ kinh tế là điểm chính trong chương trình nghị sự, Thủ tướng Julia Gillard cũng nhấn mạnh với Thủ tường Ôn Gia Bảo về nhân quyền của chế độ Trung Quốc, và cuộc đàn áp mới nhất nhằm vào những người bất đồng chính kiến​​.

Australian Prime Minister Julia Gillard has expressed concerns over human rights in China during a meeting with Chinese Premier Wen Jiabao. It's Gillard's first trip to China as Prime Minister. She met with Wen in Beijing on Tuesday to discuss issues including trade relations and human rights.

Thủ tướng Australia Julia Gillard đã bày tỏ sự quan về nhân quyền tại Trung Quốc trong một cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Đó là chuyến đi đầu tiên của bà Gillard tới Trung Quốc với tư cách Thủ tướng Chính phủ. Bà đã gặp Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh vào ngày thứ Ba để thảo luận về các vấn đề bao gồm cả quan hệ thương mại và nhân quyền.

During their trade discussions, the two reached agreements on customs operation, strengthening tourism and an iron ore project. China is currently Australia's largest trading partner.

Trong các cuộc thảo luận thương mại, hai bên đã đạt thỏa thuận về hoạt động hải quan, tăng cường du lịch và một dự án quặng sắt. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

While the focus of her visit was to boost economic relations, Gillard also pressed the Chinese regime on its human rights records.

Trong khi trọng tâm của chuyến thăm của bà là để thúc đẩy quan hệ kinh tế, Julia Gillard cũng thúc ép chính quyền Trung Quốc về hồ sơ nhân quyền.

[Julia Gillard, Australian Prime Minister]:

"I did express to Premier Wen my concern and Australia's concern about the treatment of ethnic minorities, about the question of religious freedom and about recent reports in relation to human rights activists. I indicated to Premier Wen that Australia hopes this is not a backwards step being taken by China on progress on human rights."

[Julia Gillard, Thủ tướng Australia]:

"Tôi đã bày tỏ với Thủ tướng Ôn về mối quan tâm của tôi và mối quan tâm của Úc về việc đối xử với các dân tộc thiểu số, về vấn đề tự do tôn giáo và về các báo cáo gần đây liên quan đến những người hoạt động nhân quyền. Tôi bày tỏ với Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng Australia hy vọng đây không phải một bước thụt lùi của Trung Quốc về tiến bộ nhân quyền."

In February, the Chinese regime intensified its crackdown on dissidents, following calls for opposition to Communist Party rule.

Trong tháng hai, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch trấn áp những người bất đồng chính kiến​​, kêu gọi đối lập với sự cai trị của đảng cầm quyền.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn