MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, July 23, 2011

America’s Problem: The Current Financial Crisis Explained In A Single Picture - Vấn đề kinh tế Mỹ: Khủng hoảng Tại chính hiện thời được giải thích chỉ

America’s Problem: The Current Financial Crisis Explained In A Single Picture - Vấn đề kinh tế Mỹ: Khủng hoảng Tại chính hiện thời được giải thích chỉ trong một bức tranh.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn