MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 10, 2011

8 Month Old Deaf Baby’s Reaction To Cochlear Implant Being Activated-Bé 8 tháng tuổi bị điếc nghe được khi đeo trợ tính


8 Month Old Deaf Baby’s Reaction To Cochlear Implant Being Activated - Bé 8 tháng tuổi bị điếc nghe được khi đeo trợ tính Cochlear Implant

This 8 month old baby was born deaf, watch the moment as his cochlear implant is activated and he hears sound for the first time, and his mother’s voice.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn