MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

16 world’s biggest animals-16 con vật lớn nhất thế giới

Don’t Panic brings you list of 16 world’s biggest animals. World is full of strange things, here are just few of them…

16 worlds biggest animals01

16 worlds biggest animals02

16 worlds biggest animals03

16 worlds biggest animals04

16 worlds biggest animals05

16 worlds biggest animals06

16 worlds biggest animals07

16 worlds biggest animals08

16 worlds biggest animals09

16 worlds biggest animals10

16 worlds biggest animals11

16 worlds biggest animals12

16 worlds biggest animals13

16 worlds biggest animals14

16 worlds biggest animals15

16 worlds biggest animals16

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn