MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 18, 2011

U.S.-Vietnam Political, Security, and Defense Dialogue - Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về chính trị, an ninh và Quốc phòngU.S.-Vietnam Political, Security, and Defense Dialogue

Office of the Spokesperson

Washington, DC

June 17, 2011

Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về chính trị, an ninh và Quốc phòng
Người phát ngôn của Văn phòng bộ Ngoại giao

Washington, DC
17 tháng 6 năm 2011

The following is a joint statement issued following the 2011 U.S.-Vietnam Political, Security, and Defense Dialogue.

Sau đây là tuyên bố chung đưa ra sau Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về Chính trị, An ninh và Quốc phòng năm 2011

Marking the fourth annual U.S.-Vietnam Political, Security, and Defense Dialogue, Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs Andrew J. Shapiro and Standing Vice Foreign Minister Pham Binh Minh met June 17, 2011, in Washington D.C. to discuss bilateral and regional security issues. The talks reflect heightened cooperation between the United States and Vietnam and build upon the success of the third Dialogue that was held in Hanoi, Vietnam in June 2010.

Đánh dấu Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về Chính trị, An ninh và Quốc phòng thường niên lần thứ tư, Andrew J. Shapiro Trợ lý Ngoại giao về các vấn đề chính trị quân sự và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp nhau ngày 17 tháng 6 năm 2011, tại Washington DC để thảo luận các vấn đề an ninh song phương và khu vực. Các cuộc đàm phán phản ánh sự hợp tác cao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và xây dựng dựa trên sự thành công của đối thoại thứ ba mà đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng Sáu năm 2010.

During the Dialogue, the two sides noted with satisfaction progress that has been made in recent years in all areas of the bilateral relationship, helping consolidate the framework of friendship and multifaceted and mutually beneficial cooperation between the two countries. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the bilateral relationship based on friendship, mutual respect, and shared commitments to ensure a peaceful, stable, prosperous, and secure Asia Pacific region. The participants discussed measures to further strengthen cooperation in multiple areas including nonproliferation, counterterrorism, counternarcotics, POW-MIA accounting, addressing dioxin and Agent Orange issues, humanitarian assistance and disaster relief, and other areas of defense and security cooperation. With regard to regional forums, the two sides exchanged ideas on the promotion of U.S.-ASEAN cooperation and issues concerning the Lower Mekong Initiative (LMI), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Ministers’ Meeting – Plus (ADMM+), and the East Asia Summit (EAS).

Trong quá trình đối thoại, hai bên ghi nhận sự hài lòng với tiến bộ đã được thực hiện trong những năm gần đây trong mọi lĩnh vực của quan hệ song phương, giúp củng cố khuôn khổ của tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt và cùng có lợi giữa hai nước. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương dựa trên tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, và cùng cam kết đảm bảo một khu vực Châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng và an toàn. Những người tham gia thảo luận biện pháp để tăng cường hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả không phổ biến vũ khí, chống khủng bố, chống ma túy, sơ kết vấn đề POW-MIA, giải quyết vấn đề dioxin và chất độc da cam, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, và các lãnh vực khác về hợp tác quốc phòng và an ninh. Đối với các diễn đàn khu vực, hai bên đã trao đổi ý tưởng về thúc đẩy quan hệ hợp tác Mỹ-ASEAN và các vấn đề liên quan đến Sáng kiến hạ nguồn sông Mekong (LMI), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN + (ADMM+), và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS).

The two sides also discussed shared interests in working toward a strategic partnership, a theme of the relationship that was reaffirmed during Secretary of State Hillary Clinton’s visit to Hanoi in October 2010. Vietnam and the United States affirmed that cooperation with respect to international and regional security challenges is a natural evolution of mutual and maturing political, economic, cultural, and social ties and helps to cement the economic prosperity of both countries.

Hai bên cũng thảo luận về lợi ích chung trong việc hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược, một chủ đề về quan hệ hữu nghị đã được tái khẳng định trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Hà Nội vào tháng Mười năm 2010. Việt Nam và Hoa Kỳ khẳng định, hợp tác đối với những thách thức an ninh quốc tế và khu vực là một sự tiến hóa tự nhiên của mối quan hệ tương hỗ và trưởng thành về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giúp gắn kết sự thịnh vượng kinh tế của cả hai nước.

Delegates from both sides discussed recent developments in the South China Sea. The two sides acknowledged that the maintenance of peace, stability, safety, and freedom of navigation in the South China Sea is in the common interests of the international community and that all territorial disputes in the South China Sea should be resolved through a collaborative, diplomatic process without coercion or the use of force. The two sides noted territorial and accompanying maritime claims should be in conformity with recognized principles of international law, including the UN Convention on the Law of the Sea of 1982. The two sides reaffirmed the importance of the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and encouraged the parties to reach agreement on a full code of conduct. The U.S. side reiterated that troubling incidents in recent months do not foster peace and stability within the region, and raise concerns about maritime security, especially with regard to freedom of navigation, unimpeded economic development and commerce under lawful conditions, and respect for international law.

Đại biểu của cả hai bên đã thảo luận những phát triển gần đây ở Biển Đông. Hai bên thừa nhận rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, và tự do hàng hải ở biển Nam Trung Hoa là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và rằng tất cả các tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông phải được giải quyết thông qua một quá trình hợp tác, ngoại giao mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng vũ lực. Hai bên lưu ý các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ và hàng hải đi kèm phải phù hợp với nguyên tắc đã được công nhận của của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002 về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử đầy đủ. Phía Mỹ khẳng định lại sự cố gây phiền hà trong những tháng gần đây không thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, và làm tăng sự quan ngại về an ninh hàng hải, đặc biệt là đối với tự do đi lại trên biển, phát triển kinh tế và thương mại không bị cản trở trong các điều kiện hợp pháp, và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Taking place in a spirit of mutual respect and understanding, the Dialogue helped strengthen and deepen friendship and cooperation between the two countries. The fifth Dialogue will take place in Hanoi in 2012.

Diễn ra trong tinh thần tôn trọng bà hiểu biết lẫn nhau, Đối thoại giúp tăng cường và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đối thoại thứ năm sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2012.

Translated by nguyenquang

Người dịch: nguyenquang


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn