MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, June 19, 2011

Diabetes Asia's 'new epidemic' - Tiểu đường ở châu Á, "một bệnh dịch mới"


Diabetes Asia's 'new epidemic'

Helene Hoffman

Tiểu đường ở châu Á, "một bệnh dịch mới"

Doctors have warned that type 2 diabetes is becoming Asia's "new epidemic," affecting about 89 million people across the region, with the vast majority of cases undiagnosed.
They say an increasingly fatty diet combined with a more-sedentary lifestyle has created the ideal breeding ground for the disease. But around two-thirds of sufferers are not even aware they have the condition.

Giới bác sĩ vừa cảnh báo rằng Tiểu đường loại 2 đang trở thành một "bệnh dịch mới" ở châu Á, ảnh hưởng đến 89 triệu dân cư trong vùng, mà rất nhiều trường hợp không được chẩn đoán.

Họ cho biết rằng chế độ ăn nhiều mỡ gia tăng cùng với lối sống "ngồi một chỗ" nhiều hơn, là một mầm mống lý tưởng sinh bệnh. Nhưng có đến hai phần ba số người bệnh cũng không biết được họ đã mắc bệnh.

"We're sitting on probably one of the largest epidemics in history," Professor Paul Zimmet, emeritus director of the Baker IDI Heart and Diabetes Institute in Melbourne told Radio Australia's Connect Asia program.

Theo lời GS Paul Zimmet, giám đốc danh dự của Viện Tim và Tiểu đường Baker IDI ở Melbourne, đã cho chương trình Kết nối Châu Á của Radio Australia biết: "Chúng ta có lẽ đang ngồi tại một trong những vùng dịch rộng lớn nhất của lịch sử".

Australia's Garvan Institute of Medical Research in Sydney has just released the findings of its study into the prevalence of diabetes in Vietnam.

A random sample of 2,100 people in Ho Chi Minh City found that 12 per cent of women and 11 per cent of men had the disease, in addition to the 4 per cent already diagnosed.

Viện nghiên cứu Y khoa Garvan của Úc vừa mới công bố về tần suất bệnh tiểu đường ở Việt Nam trong một nghiên cứu mới đây.

Một mẫu thu thập ngẫu nhiêu 2000 người tại TP HCM, cho thấy 12% phụ nữ và 11% nam giới mắc bệnh này, cộng thêm với 4% đã được chẩn đoán.

Separate studies in Thailand and China have turned up similar findings.

The figures are only likely to get worse: The World Health Organisation estimates that more than 300 million people will have type 2 diabetes by 2025, and more than 60 per cent of them will live in Asia.

Các nghiên cứu riêng lẻ ở Thái lan và China cũng cho thấy có kết quả tương đồng.

Nhưng con số này có lẽ còn tồi tệ hơn: Tổ chức Y tế Thế giới ước tính vào năm 2025 sẽ có khoảng hơn 300 triệu người mắc tiểu đường loại 2, và trên 60% trong số đó là cư dân châu Á.

"Many Asian countries don't have the resources not only to diagnose but also to treat people with diabetes," said Professor Zimmet.
While diabetes is usually detected through a blood or a glucose-tolerance test, those tests are too expensive for many people in Asia.

"Nhiều nước châu Á không có nguồn lực không chỉ là để chẩn đoán mà còn cả về điều trị cho bệnh nhân tiểu đường", GS Zimmet cho biết.

Để chẩn đoán bệnh tiểu đường, cần phải làm xét nghiệm đường máu hoặc làm xét nghiệm khả năng dung nạp glucose, nhưng những xét nghiệm này lại quá đắt đỏ đối với nhiều người ở châu Á.

But Professor Tuan Nguyen from the Garvan Institute says those at risk can be easily identified by measuring their systolic blood pressure and waist-to-hip ratio.

Nhưng theo GS Tuấn Nguyễn, ông cho rằng chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người có nguy cơ cao (bị tiểu đường) chỉ bằng cách đo huyết áp và chỉ số vòng eo/vòng mông mà thôi.

"We found that the accuracy of the tool is about 70 to 75 per cent, so I think [it] can be used as an initial screening tool to identify people for further testing," he said.

"Công cụ chẩn đoán này có độ chính xác đến 70-75%, như vậy theo tôi nghĩ, chúng ta có thể sử dụng để làm công cụ sàng lọc bước đầu nhận dạng những đối tượng có nguy cơ để gửi đi làm xét nghiệm tiếp", ông nói,

"We are going to implement the diagnostic tool, probably in a website, so anyone in the region can input the two figures and they can get the probability of diabetes for an individual."

"Chúng tôi đang xây dựng mô hình chẩn đoán này, có lẽ là đưa lên website, như thế mọi người ở khắp nơi có thể dùng, chỉ với hai thông số là có thể biết được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của mình như thế nào."

http://nguyenvantuan.net/health/2-health/992-diabetes-asias-new-epidemic

NDN chuyển ngữ

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn