MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 22, 2011

China artist Ai Weiwei 'released on bail' - Họa sĩ Trung Quốc Ngãi Vị Vị (Ai Weiwei) đã được tại ngoại'


China artist Ai Weiwei 'released on bail'

Họa sĩ Trung Quốc Ngãi Vị Vị (Ai Weiwei) đã được tại ngoại'

Ai Weiwei poses with his installation Sunflower Seeds at the Tate Modern gallery in London in October 2010. Ai Weiwei's family members have told BBC Chinese they know nothing of his reported release

Ai Weiwei đã trưng bày tác phẩm sắp đặt Hạt Hướng Dương tại nhà triển lãm Tate Modern ở Luân Đôn vào tháng 10 năm 2010.

Các thành viên gia đình của Ai Weiwei nói với BBC Trung Quốc họ không biết gì về thông báo ông được thả ra.

Detained Chinese artist and activist Ai Weiwei has been freed on bail, state media report.

Nghệ sĩ, nhà hoạt động Trung Quốc bị giam giữ Ai Weiwei đã được trả tự do tại ngoại, phương tiện truyền thông nhà nước cho biết.

He was released late on Wednesday after pleading guilty to charges of tax evasion, Xinhua news agency said.

Ông được thả vào cuối ngày thứ tư sau khi nhận tội tội trốn thuế, Tân Hoa xã cho biết.

His family members have told BBC Chinese they had seen reports of his release, but had not heard from Mr Ai.

Các thành viên gia đình của ông đã nói với BBC Trung Quốc họ đã thấy các thông báo về thả người, nhưng vẫn chưa nghe được lời ông Ái.

An outspoken critic of China's human rights record, Mr Ai's arrest in April prompted a global campaign for his release.

Là một người thẳng thắn phê bình các thành tích nhân quyền của Trung Quốc, việc ông Ái bị bắt giữ vào tháng Tư làm trổi một chiến dịch toàn cầu yêu cầu thả ông.

He was detained as he boarded a Beijing flight bound for Hong Kong.

Ông đã bị bắt giữ khi ông bước lên một chuyến bay từ Bắc Kinh đi Hồng Kông.

Perhaps most famous for helping design the Bird's Nest stadium that became the centre-piece for Beijing's 2008 Olympics, he was held at a secret location without access to a lawyer.

Có lẽ ông nổi tiếng nhất với việc trợ giúp thiết kế sân vận động Tổ Chim đã trở thành trung tâm điểm của Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông bị giam giữ tại một địa điểm bí mật mà không cho phép luật sư tiếp cận.

Beijing alleges the artist had evaded taxes and destroyed evidence; his supporters say the charges are motivated by his activism.

Bắc Kinh cáo buộc ông tội trốn thuế và tội phá hủy bằng chứng; những người ủng hộ ông nói rằng việc kết tôi ông là do các hoạt động tích cực của ông.

'Economic crimes'

'Tội phạm kinh tế'

Xinhua reported that the 54-year-old - who, it said, was suffering from a "chronic illness" - had offered to repay the taxes and would be released because of "his good attitude in confessing his crimes".

Tân Hoa xã thông báo rằng người đàn ông 54-tuổi này bị một "căn bệnh mn tính" - đã đè nghị được hoàn trả thuế và sẽ được thả do có "thái độ tốt trong việc nhận tội".

Police said the Beijing Fake Cultural Development Ltd, the company that handles the business aspects of Mr Ai's career, had evaded "a huge amount of taxes and intentionally destroyed accounting documents", said Xinhua.

Cảnh sát cho biết công ty Beijing Fake Cultural Development Ltd, công ty đã đảm nhận nhiệm vụ kinh doanh trong hoạt động nghề nghiệp của ông Ái, đã trốn " thuế với số lượng lớn và cố ý phá hủy các tài liệu kế toán", Tân Hoa Xã cho biết.

China's foreign ministry previously said that Mr Ai was under investigation for "economic crimes".

Bộ ngoại giao Trung Quốc trước đó nói rằng ông Ái bị điều tra v"tội phạm kinh tế".

It insisted that his arrest - which came amid one of China's biggest clampdowns on activists in years and was condemned by Western governments - had "nothing to do with human rights or freedom of expression".

Bộ này nhấn việc ông bị bắt - mà diễn ra giữa lúc một cuộc siết chặt lớn nhất của Trung Quốc đối với các hoạt động trong nhiều năm nay và đã bị cá chính phủ phương Tây lên án - "không hề liên quan đến nhân quyền hay tự do ngôn luận".

While the artist's release has yet to be confirmed, Beijing has clearly been under enormous pressure to free him, says the BBC's Damian Grammaticas in Beijing.

Trong khi việc thả nghệ sĩ này vẫn chưa được khẳng định, Bắc Kinh rõ ràng đã chịu áp lực rất lớn để phóng thích ông, phóng viên BBC Damian Grammaticas ở Bắc Kinh cho biết.

The case had generated criticism from the international community that China was breaking its own laws by holding Mr Ai in secret without access to a lawyer, adds our correspondent.

Vụ việc này đã tạo ra sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế rằng Trung Quốc đã vi phạm luật pháp của chính mình bằng cách giam giữ bí mật, ông Ái không được tiếp cận với luật sư, phóng viên BBC cho biết thêm.

The circumstances of one of Mr Ai's relatives, his accountant and driver, who were detained at the same time as the artist, remain unknown.

Số phận của một trong những người thân của ông Ái, kế toán và tài xế, những người đã bị bắt giữ cùng một lúc với họa sĩ, vẫn chưa rõ.

Ai Weiwei gained international recognition in the early 1980s for his monolithic brick sculptures.

Ai Weiwei đã được quốc tế công nhận những năm 1980 với các tác phẩm điêu khắc bằng đá nguyên khối của ông.

Last October, he unveiled a carpet of 100 million porcelain sunflower seeds at London's Tate Modern, which he said questioned the role of an individual in society.

Tháng Mười năm ngoái, ông trưng bày một tấm thảm chứa 100 triệu hạt hướng dương làm bằng sứ tại London Tate Modern, mà, ông cho biết, đặt ra câu hỏi về vai trò của một cá nhân trong xã hội.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13878859

Translated by nguyenquang


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn