MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, May 22, 2011

Italian illustrator Nicoletta Ceccoli’s portfolio - Tranh minh họa của Nicoletta Ceccoli’

Italian illustrator Nicoletta Ceccoli’s portfolio is packed full of imagination. Her drawings are a combination of a fantastical world, with an underlying darkness. Renowned for her book illustrations, Nicoletta has won numerous awards for her work, and it’s easy to see why!
Tranh minh họa của Nicoletta Ceccoli tràn đầy tưởng tượng. Các bức vẽ của bà là kết hợp của thế giới hoang đường với nền bóng tối bên dưới. Nổi tiếng về minh họa sách, Nicoletta Ceccoli đã giành vô số giải thưởng cho các sáng tác của bà, và thật dễ dàng để giải thích tại sao thế!

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn