MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 16, 2011

The impact of sex selection and abortion in China, India and South Korea - Ảnh hưởng của lựa chọn giới tính và phá thai ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quố

The impact of sex selection and abortion in China, India and South Korea

Ảnh hưởng của lựa chọn giới tính và phá thai ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc

15 March 2011

15 tháng 3 năm 2011

In the next 20 years in large parts of China and India, there will be a 10% to 20% excess of young men because of sex selection and this imbalance will have societal repercussions, states an analysis in CMAJ (Canadian Medical Association Journal):

http://www.cmaj.ca/cgi/doi/10.1503/cmaj.101368

20 năm nữa, phần lớn Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ có dôi dư 10% đến 20% đàn ông trẻ do lựa chọn giới tính (khi sinh con) và sự mất cân bằng này sẽ có tác động xã hội, một phân tích đăng trên tạp chí Hiệp hội Y học Canada CMAJ (Canadian Medical Association Journal) cho biết:

http://www.cmaj.ca/cgi/doi/10.1503/cmaj.101368

A preference for sons in China, India and South Korea combined with easy access to sex-selective abortions has led to a significant imbalance between the number of males and females born in these countries. The sex ratio at birth (SRB) – the number of boys born to every 100 girls – is consistent in human populations in which about 105 males are born to every 100 females. However, with the advent of ultrasounds that enable sex-selection, the sex ratio at birth in some cities in South Korea climbed to 125 by 1992 and is over 130 in several Chinese provinces from Henan in the north to Hainan in the south.

Việc ưa thích có con trai ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc kết hợp với tiếp cận dễ dàng với phá thai chọn lựa giới tính đã dẫn đến một sự mất cân bằng đáng kể giữa số lượng namnữ sinh ra ở những nước này. Tỷ lệ giới tính sơ sinh (SRB) - số lượng bé trai sinh ra trên 100 bé gái - là nhất quán trong các quần thể con người, trong đó khoảng 105 nam giới được sinh ra cho mỗi 100 nữ. Tuy nhiên, với sự ra đời của siêu âm cho phép lựa chọn giới tính, tỷ số về giới khi sinh ở một số thành phố ở Hàn Quốc đã tăng đến 125 của năm 1992 và hiện có hơn 130 tại một số tỉnh của Trung Quốc từ Hà Nam ở miền Bắc tới đảo Hải Nam ở miền Nam.

In 2005 in China, “it was estimated that 1.1 million excess males were born across the country and that the number of males under the age of 20 years exceeded the number of females by around 32 million,” writes Professor Therese Hesketh, UCL Centre for International Health and Development, London, United Kingdom with coauthors.

Trong năm 2005 ở Trung Quốc, "người ta ước tính 1.100.000 nam thừa được sinh ra trên khắp đất nước và rằng số nam giới ở độ tuổi dưới 20 năm đã vượt quá số nữ giới khoảng 32 triệu," giáo sư Therese Hesketh, thuộc Trung tâm UCL về Y tế và Phát triển quốc tế, London, Vương quốc Anh với các đồng tác giả đã viết như thế.

In India, similar disparities exist, with sex ratios as high as 125 in Punjab, Delhi and Gujarat in the north but normal sex ratios of 105 in the southern and eastern states of Kerala and Andhra Pradesh.

Tại Ấn Độ, cũng tồn tại sự khác biệt tương tự, với tỷ lệ giới tính cao đến 125 ở Punjab, Delhi và Gujarat ở miền Bắc, nhưng tỷ lệ giới tính bình thường 105 ở các bang miền nam và miền đông Kerala và Andhra Pradesh.

“A consistent pattern in all three countries is the marked trend related to birth order and the influence of the sex of the preceding child,” state the authors. If the first or second born are girls, couples will often sex select to ensure the second or third child is a boy.

"Một mô hình thống nhất trong cả ba nước là xu hướng rõ rệt liên quan đến thứ tự sinh và ảnh hưởng của giới tính của đứa con sinh trước," các tác giả cho biết. Nếu là con đầu hoặc thứ hai sinh ra là gái, cặp vợ chồng sẽ thường lựa giới tính để đảm bảo đứa con thứ hai hoặc thứ ba là một cậu bé.

The societal implications mean that a significant percentage of the male population will not be able to marry or have children because of a scarcity of women. In China, 94% of unmarried people aged 28 to 49 are male, 97% of whom have not completed high school, and there are worries the inability to marry will result in psychological issues and possibly increased violence and crime.

Các tác động xã hội của điều này là một tỷ lệ đáng kể dân số nam giới sẽ không thể kết hôn hoặc có con vì một sự khan hiếm phụ nữ. Tại Trung Quốc, 94% số người chưa kết hôn ở độ tuổi 28-49 là nam giới, 97% trong số đó đã không hoàn thành trường trung học, và có quan ngại về việc không có khả năng kết hôn sẽ dẫn đến các vấn đề tâm lý và có thể gia tăng bạo lực và tội phạm.

Policy makers in China, India and South Korea have taken some steps to address the issue, such as instituting laws forbidding fetal sex determination and selective abortion, but more can be done.

các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đã thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề, chẳng hạn như ra luật cấm xác định giới tính thai nhi và phá thai chọn lọc, nhưng nhiều điều khác nữa có thể thực hiện được.

“To successfully address the underlying issue of son preference is hugely challenging and requires a multifaceted approach,” state the authors.

"Để giải quyết thành công vấn đề cơ bản của sở thích có con trai là cực kỳ khó khăn và đòi hỏi một phương pháp tiếp cận đa diện," các tác giả lưu ý.

The relaxation of China’s one-child policy, especially in rural areas, could have some impact on sex ratios. But more important is to change underlying and long-standing attitudes towards son preference. Public awareness campaigns have had an impact. In South Korea and China, awareness campaigns have helped reduce the sex ratio at birth (for example, 118 in 1990 in South Korea to 109 in 2004).

Sự nới lỏng chính sách một con của Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, có thể có một số tác động đến tỷ lệ giới tính. Nhưng quan trọng hơn là thay đổi thái độ cơ bản và lâu dài đối với sở thích có con trai. Các chiến dịch nâng cao nhận thức công cộng đã có tác động. Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, các chiến dịch nâng cao nhận thức đã giúp giảm tỷ lệ giới tính khi sinh (ví dụ, 118 vào năm 1990 tại Hàn Quốc đến 109 năm 2004).

“However, these incipient declines will not filter through to the reproductive age group for another two decades, and the SRBs in these countries remain high. It is likely to be several decades before the SRB in countries like India and China are within normal limits,” conclude the authors.

"Tuy nhiên, những giảm thiểu bước đầu này sẽ không thay đổi được nhóm độ tuổi sinh sản trong hai thập kỷ tới, và tỷ lệ giới tính sơ sinh (SRB) ở những nước này vẫn còn cao. Nó có khả năng phải mất nhiều thập kỷ trước khi tỷ lệ giới tính sơ sinh ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc về lại trong giới hạn bình thường," các tác giả kết luận.


Translated by nguyenquangIndia and China: The Rise of Female Infanticides
Save girl babiesSex-selective abortion is the targeted abortion of a fetus based upon its sex. This is done after a determination is made (usually by ultrasound but also rarely by amniocentesis or another procedure) that the fetus is of an undesired sex. Sex selective infanticide is the practice of selective infanticide against infants of an undesired sex. One common method is child abandonment.

Phá thai chọn lọc giới tính phá thai có mục đích một bào thai dựa trên giới tính của nó. Điều này được thực hiện sau khi xác định được (thường là bằng siêu âm nhưng cũng hiếm hơn chọc ối hoặc thủ tục khác) rằng thai nhi giới tính không mong muốn. Phá thai chọn lọc giới tính trẻ sơ sinh thực hành có chọn lọc đối với trẻ sơ sinh có giới tính không mong muốn. Một phương pháp phổ biến bỏ rơi trẻ.

These practices are especially more common in some places where cultural norms value male children over female children.

Những thực hành này đặc biệt phổ biến những nơi mà chuẩn mực văn hóa cho trẻ em nam giá trị hơn trẻ em nữ

[1] Societies that practice sex selection in favor of males (sometimes called son preference or female deselection) are quite common, especially in China, Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, India, Pakistan, New Guinea, and many other developing countries in Asia and North Africa.

[1] Các xã hội lựa chọn giới tính thiên về nam giới (đôi khi gọi là trọng nam khinh nữ) là khá phổ biến., đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, New Guinea, và nhiều nước đang phát triển khác ở châu Á Bắc Phi

[2]; sex selection in favor of females appears to be rare or non-existent. In 2000, a United Nations report estimated that 79 million females are missing in South Asia alone and attributed this number to sex-selective abortion and infanticide, as well as food favoritism.

[2] Lựa chọn giới tính trong nghiêng về phụ nữ dường như hiếm hoặc không tồn tại. Năm 2000, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc ước tính 79 triệu bé gái bị hy sinh chỉ riêng ở Nam Á con số này được cho là do phá thai chọn lọc giới tính giết trẻ sơ sinh, cũng như thiên vị thực phẩm.

However, other reasons for the sex ratio imbalance in certain countries have been proposed (see below). The existence of the practice appears to be determined by culture, rather than by economic conditions, because such deviations in sex ratios do not exist in sub-Saharan Africa, Latin America, and the Caribbean.

Tuy nhiên, các lý do cho sự mất cân bằng giới tính một số quốc gia đã được đề xuất (xem bên dưới). Sự tồn tại của thực tế này dường như được xác định bởi văn hóa, chứ không phải do điều kiện kinh tế, bởi vì tỷ lệ chênh lệch như vậy về giới tính không tồn tại ở vùng cận Sahara châu Phi, Mỹ Latinh và Caribe

2] Sex-selective abortion was rare before the late 20th century because of the difficulty of determining the sex of the fetus before birth, but ultrasound has made such selection easier. However, prior to this, parents would alter family sex compositions through infanticide. It is believed to be responsible for at least part of the skewed birth statistics in favor of males in mainland China, India, Taiwan, and South Korea.

Phá thai chọn lọc giới tính hiếm trước cuối thế kỷ 20 những khó khăn trong việc xác định giới tính của thai nhi trước khi sinh, nhưng siêu âm đã khiến lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước đó, cha mẹ sẽ làm thay đổi thành phần giới tính gia đình thông qua giết trẻ sơ sinh. Người ta tin nó là nguyên do của ít nhất một phần của số liệu thống kê sinh chênh lệch về phía nam giới ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, và Hàn Quốc.


Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn