MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, May 28, 2011

From humanities to sciences, six faculty members receive named appointments - Từ nhân văn đến khoa học, sáu học giả đại học được phong giáo sư chính dFrom humanities to sciences, six faculty members receive named appointments

Từ nhân văn đến khoa học, sáu học giả đại học được phong giáo sư chính danh

Six University of Chicago scholars from the Humanities, the Physical Sciences and the Social Sciences have received named and distinguished service professorships.

Sáu học giả Đại học Chicago từ Nhân văn, Khoa học vật lý và các môn khoa học xã hội đã được phong danh hiệu giáo sư chính danh và có công trạng xuất chúng.

Ngô Bao Châu, Gregory Voth, and Paul Wiegmann have received distinguished service professorships and Michael Kremer, John List and Lisa Wedeen have received named chairs.

Ngô Bảo Châu, Gregory Voth, và Paul Wiegmann đã nhận được danh hiệu giáo sư có công trạng xuất sắc và Michael Kremer, John và Lisa Wedeen đã được ghế giáo sư chính danh.

Fields medalist Ngô Bao Châu, professor in mathematics and the College, has been named the Francis and Rose Yuen Distinguished Service Professor.

Người đoạt huy chương Fields, Ngô Bảo Châu, giáo sư toán học và trường Chicago, đã được phong danh hiệu giáo sư Francis và Rose Yuen có công trạng xuất sắc.

Ngô specializes in algebraic geometry, automorphic representations and group theory. He joined the UChicago faculty last September, shortly after receiving the Fields Medal, which is regarded as the highest professional honor a mathematician can attain. Fields Medals are given every four years to the most distinguished mathematicians aged 40 or under.

Giáo sư Ngô chuyên về hình học giải tích, phương trình tự đẳng cấu và lý thuyết nhóm. Ông tham gia vào khoa UChicago tháng Chín năm ngoái, ngay sau khi nhận được huy chương Fields, vốn được coi là vinh dự cao nhất mà một nhà toán học chuyên nghiệp có thể đạt được. Huy chương Fields được trao mỗi bốn năm cho các nhà toán học xuất sắc nhất ở độ tuổi 40 hoặc trẻ hơn.

The International Congress of Mathematicians awarded Ngô the Fields Medal “for his proof of the Fundamental Lemma in the theory of automorphic forms through the introduction of new algebro-geometric methods.”

Đại hội Quốc tế về toán học đã trao Huy chương Fields cho Gs. Ngô "vì ông đã chứng minh Bổ đề cơ bản trong lý thuyết về hình thức tựu đẳng cấu thông qua việc giới thiệu các phương pháp mới đại số-hình học."

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn