MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, May 28, 2011

Adolf Hitler 'honorary citizen' row grips Austria - Dân Áo cãi chắc về chuyện 'Công dân danh dự' Adolf Hitler


Adolf Hitler 'honorary citizen' row grips Austria

By Bethany Bell

Dân Áo cãi chắc về chuyện 'Công dân danh dự' Adolf Hitler

Bell Bethany

Several towns in Austria have been checking their archives this week to see if Adolf Hitler is still an honorary citizen of their communities.

Tuần ni mấy thị trấn bên Áo đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ để coi có phải Adolf Hitler còn là công dân danh dự của cộng đồng họ hay khôông.

It follows an announcement by the town of Amstetten that - after more than 60 years - it was finally revoking Hitler's honorary title.

Việc ni được mần sau khi có thông báo của thị trấn Amstetten nói rằng - sau hơn 60 năm – rốt cục thị trấn ni mới thu lại danh hiệu công dân danh dự của Hitler.

Hitler visited Amstetten - west of Vienna - in 1938, and was made an honorary citizen the following year.

Hitler đã đến thăm Amstetten – nằm phía tây của Vienna - năm 1938, và đã được phong công dân danh dự năm sau nớ.

The Green Party sponsored the move to strike his name from the honours list.

Đảng Xanh chủ trì vận động gạch tên Hitler khỏi danh sách danh dự.

The decision was passed by a large majority in the town council.

Quyết định ni đã được đa số người trong hội đồng thành phố thông qua rồi.

But two members of the far-right Freedom Party abstained.

Rứa mà hai thành viên cực hữu của Đảng Tự do lại bỏ phiếu trắng.

They argued the move was unnecessary, because they said the title expired with Hitler's death in 1945.

Họ lí luận động thái ni là không cần thiết, vì họ nói ri danh hiệu nớ đã hết hạn khi Hitler chết từ năm 1945 rồi tề.

Motion filed

Nộp hồ sơ vận động

The debate has unsettled Austria, which is still grappling with the legacy of its Nazi past, and has sent historians and politicians rushing to check their archives.

Mấy cuộc tranh luận ni đã mần nước Áo không yên, mà nước ni còn phải “vất” với mấy cái di sản quá khứ của Đức Quốc xã, nên đã phái mấy ông sử gia và chính trị gia đổ xô đi kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

The mayor of the southern city of Klagenfurt, Christian Scheider, did not even wait for a debate on the issue, but used emergency powers to officially strike Hitler's name from the city's roll of honour.

Ôông thị trưởng thành phố phía nam Klagenfurt, tên Christian Scheider, thậm chí còn không thèm chờ đợi tranh luận chi về vấn đề ni hết, mà sử dụng quyền khẩn cấp để chính thức gạch tên Hitler khỏi danh sách công dân danh dự của thành phố.

He said he wanted to distance Klagenfurt from the crimes of Nazism and had filed the following motion:

Ôông nói ri ôông muốn kéo Klagenfurt ra khỏi tội ác của chủ nghĩa phát xít và đã đệ trình động thái ni:

"If it should emerge that Adolf Hitler ever received an honorary citizenship of the provincial capital Klagenfurt from anyone - a supposition which lies before us - this is officially revoked and disallowed."

"Nếu như có việc rằng Adolf Hitler đã từng nhận danh hiệu công dân danh dự của thủ phủ tỉnh Klagenfurt từ bất cứ người mô đó thì một giả thuyết xuất hiện ngay trước mắt chúng ta chuyện ni phải chính thức bị hủy bỏ và không được phép mần"

Historians in Klagenfurt have found Nazi-era newspapers that describe the ceremony honouring Hitler in 1938.

Mấy sử gia ở Klagenfurt đã tìm ra rằng báo chí từ cái thời Đức quốc xã đã tả lại lễ tôn vinh Hitler năm 1938.

Several other Austrian towns continue to argue about whether the honorary titles of Hitler and other prominent Nazis have expired or not.

Một số thị trấn khác Áo tiếp tục cãi chắc về việc liệu mấy cái danh hiệu công dân danh dự của Hitler và mấy tay Đức Quốc xã nổi tiếng khác đã hết hạn hay còn lưa.

Amstetten shot to notoriety in 2008, when it was revealed that Josef Fritzl had imprisoned his daughter in a cellar in his house there and fathered seven children with her.

Amstetten nổi tiếng trung năm 2008, khi người ta tiết lộ chuyện ni Josef Fritzl đã giam cầm con cấy trung một căn hầm trung nhà hắncòn mần cha của bảy đứa con với cô cấy của hắn nữa chư.

Dịch loạn bởi nguyễn quang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn